Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 30.06.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnineNa podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja sledečo

NAMERO:

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno najemno pogodbo za zemljišči parc. št. 1800/1 (7905 m2) in 1798/1 (1408 m2), obe k.o. Ajdovščina, za namene košnje in gojitve poljščin.

Zemljišče se oddaja v najem za obdobje enega leta, z odpovednim rokom enega meseca.

Najemnina se bo določila glede na dejansko rabo, ob smiselni uporabi Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo, ki se nanaša na kmetijska zemljišča.

Rok za priglasitev interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

S prijavljenimi interesenti bodo opravljena pogajanja o najemnini.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 46600-27/2001
Datum: 29.6.2015