Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina

datum: 17.02.2015
kategorija: Javni razpisi

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ajdovščina na podlagi 7. člena Odloka o priznanjih (Uradni list RS št. 44/2012) objavlja Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2015.

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE  AJDOVŠČINA ZA LETO 2015

1.      Za podelitev NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE AJDOVŠČINA

Naziv častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, ki se podeli izjemnim posameznikom, ki imajo izjemne in posebne zasluge za ugled, pomen in razvoj Občine Ajdovščina, za utrjevanje sožitja med ljudmi in narodi ali za razvoj države, oboje v povezavi z občino.

2.      Za podelitev PETOMAJSKEGA PRIZNANJA OBČINE AJDOVŠČINA

Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim ter društvom za dolgoletno uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena na posameznih področjih življenja in dela, ki so pomembni za razvoj in življenje v občini.

3.      Za podelitev PRIZNANJA OBČINE AJDOVŠČINA

Priznanje Občine Ajdovščina se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim ter društvom za prizadevanja in uspehe, ki so doseženi v krajšem obdobju  in so pomembni za razvoj in življenje v občini.

4.      Za podelitev SPOMINSKEGA PRIZNANJA OBČINE AJDOVŠČINA

Spominsko priznanje Občine Ajdovščina se za prispevek k razvoju in življenju v občini podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, ter društvom ob važnih jubilejih, dolgoletnem uspešnem delovanju, ter ob drugih slovesnejših priložnostih.

Predlog za podelitev priznanj lahko podajo podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, krajevne skupnosti, politične stranke, društva, občani, župan ter delovna telesa občinskega sveta.

Predlog mora vsebovati: podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem kandidatu, kandidatovo pisno soglasje, vrsto priznanja za katero se predlog vlaga ter obrazložitev in utemeljitev predloga.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ajdovščina na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.

Rok za oddajo predlogov je torek, 17.3.2015, do 15. ure. Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Predlog se odda v zaprti kuverti, z oznako na prednji strani kuverte »Ne odpiraj-Priznanja 2015«. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki bodo dejansko prispeli na naveden naslov do vključno torka, 17.3.2015, do 15. ure. Predlogi posredovani po navedenem roku in elektronski pošti ne bodo upoštevani.

 

Številka: 094-1/2015

Datum:   9.2.2015

PREDSEDNIK KOMISIJE

ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

Jordan POLANC, s.r.

Besedilo razpisa - priznanja Občine Ajdovščina

Soglasje k predlogu za podelitev priznanj