Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi

datum: 19.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim uporabnikom sklenila neposredno pogodbo o brezplačni uporabi, s katero bo oddala v uporabo zainteresiranemu uporabniku stavbo s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Prešernova 10 Ajdovščina, ki stoji na parc. št. 1001/1 in 1001/11, obe k.o. Ajdovščina, za določen čas 5 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Na razpis se lahko prijavijo le osebe javnega prava in nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, ki bodo v oddani nepremičnini izvajale programe za pomoč brezdomcem.

Najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, ki bodo dogovorjeni z pogodbo o brezplačni uporabi.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval razpisane pogoje, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-22/2014-3

Datum:   19.12.2014

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi