Odločba o razmejitvi javnega dobra v k.o. Kamnje

datum: 19.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina izdaja odločbo o razmejitvi javnega dobra v k.o. Kamnje.

Na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013, 110/2013) izdaja Občinska uprava Občine Ajdovščina po uradni dolžnosti naslednjo

 

O D L O Č B O

 

1. Ugotovi se, da ima nepremičnina parcele št. 2337/1 k.o. (2388) Kamnje, status grajenega javnega dobra – cesta.

 

2. Nepremičnini iz prejšnje točke se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za zemljišče vpiše lastninska pravica na imetnika Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914000 in zaznamba: javno dobro - cesta.

 

Odločba o razmejitvi javnega dobra v k.o. Kamnje