Zbiranje predlogov za imenovanje nadzornega odbora Občine Ajdovščina

datum: 25.11.2014
kategorija: Druge javne objave

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji 13.11.2014 obravnavala prejete predloge za imenovanje nadzornega odbora. Glede na prejete predloge in zahteve, ki jih določa statut, celotne liste za imenovanje nadzornega odbora ni bilo mogoče oblikovati, zato je potrebno izpeljati nov postopek zbiranja predlogov.

Statut v 39. členu določa pogoje za imenovanje nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani  pa morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo. Nadzorni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov. Listo kandidatov predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi predlogov, danih s strani članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini ter drugih fizičnih in pravnih oseb s stalnim bivališčem oz. sedežev v občini.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Prosimo, da vaše predloge za imenovanje članov nadzornega posredujete do vključno torka 2.12.2014. Pri pripravi predloga je potrebno upoštevati zgoraj navedene pogoje. Za predlagane kandidate je potrebno navesti: izobrazbo (stopnjo, smer), usposobljenost in delovne izkušnje (področja:finančno, računovodsko, pravno). Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala prejete predloge ter listo kandidatov posredovala v sprejem občinskemu svetu.

Soglasje, izjava kandidata za nadzorni odbor