Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 04.07.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi 8. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012, 24/2013 in 10/14), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za  poslovna prostora na naslovu Stritarjeva ulica 1a, Ajdovščina, ki stoji na parc. št. 593/3 in parc. št. 593/4, obe k.o. Ajdovščina, in sicer:

-         1.07 Učilnica 67,37 m2

-         1.08 Pisarna 30,02 m2.

Prostora se oddajata kot celota, oddaja posameznega prostora ni mogoča.

Ocenjena vrednost mesečne najemnine za oba prostora znaša skupaj 412,07 EUR.

Prostori se oddajajo v najem za namen izvajanja humanitarnih programov organizacijam, ki so registrirane za dejavnosti humanitarnih in dobrodelnih organizacij in imajo sedež v Občini Ajdovščina.

Ponudnik mora ustreznost registrirane dejavnosti in sedež izkazati z priloženim izpisom iz Poslovnega registra Slovenije, ki ni starejši od 30 dni (registracija iz AJPES - a).

Ostali pogoji bodo določeni z najemno pogodbo.

Po preteku roka 15. dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina bo z izbranim kandidatom za predmetno nepremičnino sklenjena neposredna pogodba.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 3528-14/2014-A

Datum:   4.7.2014

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe