Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 22.05.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-28/2014-2

Datum: 22.5.2014

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 1106/0 k.o. 2373 Col, za izgradnjo, potek, nadzor, obnovo in vzdrževanje dela kablovoda za NNO 950V v dolžini 23,00m in širini 1,00m, za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja infrastrukture.

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS, 55. členom Uredbe in 59. člena EZ.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.