Urejanje prostora - problematika vplivnega območja plazu Slano blato

datum: 16.04.2014
kategorija: Obvestila

Lokavški plaz Slano blato

V času evforije okoli nepremičninskega davka se je na območju naše občine ponovno pokazala problematika vplivnega območja plazu Slano blato. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 23/2004) je z razlogom precej na široko definiral to območje – tako zaradi sanacije, kot zaradi morebitnih hitrih intervencijskih del, ki se jih je mogoče na ta način lotiti brez pridobljenega gradbenega dovoljenja. Vendar pa so lastniki zemljišč na vplivnem območju precej omejeni, njihova lastnina pa izgublja na vrednosti.

Za spremembo vplivnega območja plazu mora Vlada RS sprejeti sklep o pripravi državnega prostorskega načrta z novim vplivnim območjem, ki bo nadomestil odlok. To je dolgotrajen postopek, ki ga vodi država. Občine v teh postopkih nimajo bistvenega vpliva, pripravljavcu pa so dolžne pripraviti vse potrebne podatke iz svojih pristojnosti. Zaradi sprejetja nove zakonodaje Občina Ajdovščina in občani lahko v primeru državnega prostorskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato sodelujejo le v postopku seznanitve občin z osnutkom.

Javne razgrnitve in javne obravnave želijo spodbujati aktivno udeležbo državljanov

Državljanke in državljani imajo podobno možnost vplivanja na postopke urejanja prostora v primerih državnih prostorskih načrtov, kot občine. Sodelovanje javnosti v svojem 19., 25. In 33. Členu določa Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.  

Na javnih razgrnitvah in javnih obravnavah ima javnost možnost in priložnost podati svoja mnenja, pripombe in predloge. Pripravljavec predloga se je dolžan opredeliti prav do vsakega mnenja občana, ki se nanaša na obravnavano študijo, kasneje pa na osnutek prostorske ureditve.

Medtem, ko Občine v državnih prostorskih načrtih preverjajo predvsem, če le-ti sledijo njihovim načrtom in smernicam, so občanke in občani lahko veliko bolj konkretni. Poleg tega lahko dajejo predloge tudi izven zakonsko predpisanega postopka, čeprav jih stalna delovna skupina ni dolžna upoštevati. Medtem ko Občine ne morejo samovoljno izvajati aktivnosti, ki jih zakon ne predpisuje. 

Občina Ajdovščina o javnih razgrnitvah in javnih razpravah, vezanih na območje naše občine, redno obvešča preko občinske spletne strani www.ajdovscina.si in preko medijev. Občanke in občani pa ste vabljeni, da se jih v kar največji meri udeležujete ter aktivno sodelujete. Tako si boste povečali možnost, da bodo vaši predlogi upoštevani.

Doslej v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta, ki bi opredeljevalo vplivno območje plazu Slano blato, še ni bilo javne razgrnitve. Takoj ko bo napovedana, pa bomo o njej obveščali preko spletne strani in preko medijev.