Javni razpis za podelitev občinskih priznanj

datum: 13.02.2014
kategorija: Javni razpisi

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA OBČINE AJDOVŠČINA na podlagi 7. člena Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012) objavlja JAVNI RAZPIS:

1.      Za podelitev NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE AJDOVŠČINA

Naziv častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, ki se podeli izjemnim posameznikom, ki imajo izjemne in posebne zasluge za ugled, pomen in razvoj Občine Ajdovščina, za utrjevanje sožitja med ljudmi in narodi ali za razvoj države, oboje v povezavi z občino.

2.      Za podelitev PETOMAJSKEGA PRIZNANJA OBČINE AJDOVŠČINA

Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim ter društvom za dolgoletno uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena na posameznih področjih življenja in dela, ki so pomembni za razvoj in življenje v občini.

3.      Za podelitev PRIZNANJA OBČINE AJDOVŠČINA

Priznanje Občine Ajdovščina se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim ter društvom za prizadevanja in uspehe, ki so doseženi v krajšem obdobju  in so pomembni za razvoj in življenje v občini.

4.      Za podelitev SPOMINSKEGA PRIZNANJA OBČINE AJDOVŠČINA

Spominsko priznanje Občine Ajdovščina se za prispevek k razvoju in življenju v občini podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, ter društvom ob važnih jubilejih, dolgoletnem uspešnem delovanju, ter ob drugih slovesnejših priložnostih.

Predlog za podelitev priznanj lahko podajo podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, krajevne skupnosti, politične stranke, društva, občani, župan ter delovna telesa občinskega sveta.

Predlog mora vsebovati: podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem kandidatu, kandidatovo pisno soglasje, vrsto priznanja za katerega se predlog vlaga ter obrazložitev in utemeljitev predloga.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ajdovščina na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.

Rok za oddajo predlogov je torek, 18.3.2014, do 15. ure. Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Predlog se odda v zaprti kuverti, z oznako na prednji strani kuverte »Ne odpiraj-Priznanja 2014«. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki bodo dejansko prispeli na naveden naslov do vključno torka, 18.3.2014, do 15. ure. Predlogi posredovani po navedenem roku in elektronski pošti ne bodo upoštevani.

Številka: 094-1/2014

Datum:   10.2.2014

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Matjaž BAJEC, l.r.

Besedilo razpisa

Soglasje k predlogu za podelitev priznanj