Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanje zvez v občini Ajdovščina v letu 2014

datum: 16.01.2014
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanje zvez v občini Ajdovščina v letu 2014.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 5. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/2012)  objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV, OBNOVE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE TER DELOVANJA ZVEZ V OBČINI AJDOVŠČINA V LETU 2014

1. Predmet javnega razpisa so javni kulturni programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, gledališke, lutkovne, plesne, recitacijske, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti, založništva, varstva nepremične kulturne dediščine, delovanje kulturnih zvez.  

Javni kulturni program po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto. Kot javni kulturni program se sofinancirajo tudi abonmajske ter druge ciklične  gledališke in glasbene predstave.

Projekti s področja kulture so:

a) posamična kulturna aktivnost izvajalca

b) obnova in restavriranje nepremične kulturne dediščine.

2. Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov so:

-          društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture oz. imajo v statutu določeno, da opravljajo tudi naloge s področja kulture,

-          posamezniki samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami,

-          zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti,

-          pravne in fizične osebe, lastniki oz. upravljavci nepremične kulturne dediščine.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

-          da imajo sedež oz. stalno bivališče v Občini Ajdovščina,

-          da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa in projekta,

-          da imajo društva in zveze urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

-          da delujejo na področju kulture več kot eno leto,

-          da je nepremična kulturna dediščina na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine,

-          da nimajo neizpolnjenih, zapadlih oziroma neporavnanih obveznosti do Občine Ajdovščina.

Za sofinanciranje javnih kulturnih programov lahko kandidirajo le izvajalci našteti v prvi alineji 2. točke tega razpisa.

Za sofinanciranje javnih projektov se lahko prijavijo tudi društva ali zveze društev iz območja severne Primorske, katerih projekti se deloma odvijajo tudi v Občini Ajdovščina in z njimi bistveno pripomorejo k popestritvi kulturne dejavnosti v občini.

Izvajalci javnih kulturnih programov, ki so registrirani manj kot eno leto prejmejo pavšalni znesek 150 €.

Ne sofinancira se javnih kulturnih programov in projektov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov Občine Ajdovščina.

V sofinanciranje se ne sprejme programov/projektov društev, katerih osnovna dejavnost je dejavnost mladih, šport, promocija oz. ostale neprofitne dejavnosti, razen v primeru, da so programi/projekti, ki jih izvajajo izključno kulturni programi/projekti in prijavljeni programi/projekti po vsebini ne bi sodili v njihovo osnovno dejavnost.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. UPB2, 69/2011) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

4. Financiranje: Javni kulturni programi, delovanje zvez in projekti ter obnova nepremične kulturne dediščine bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Ur.l. RS št. 97/2012).

5. Okvirna višina sredstev znaša :

-          za javne kulturne programe: 88.541 €

-          delovanje kulturnih zvez: 4.559 €

-          za kulturne projekte 34.278 €

-          za obnovo kulturne dediščine 8.000 €.

Projekt obnove nepremične kulturne dediščine se sofinancira največ do višine 40% vrednosti projekta.

6. Merila za izbor:

MERILA ZA JAVNE KULTURNE PROGRAME

Merila za izbor in sofinanciranje programov letnih programov kulturnih društev v občini Ajdovščina so sestavljena iz 1.) posebnih meril po področjih dejavnosti in 2.) dodatnih meril

1.)   Posebna merila se nanašajo na realizacijo programov kulturnih društev v preteklem letu. Pri tem se upošteva: dosežena raven spremljanja z oceno programskih dosežkov, število članov, število vaj, strokovni sodelavec, število samostojnih nastopov in drugih priložnostnih nastopov,

2.)   Dodatna merila pa se nanašajo na udeležbo na različnih tekmovanjih, sodelovanje na srečanjih in akcijah drugih organizatorjev programske posebnosti, obletnico delovanja.

MERILA ZA VREDNOTENJE ABONMAJEV IN DRUGIH CIKLIČNIH PREDSTAV

–                pomembnost in kvaliteta programa,

–                število predstav,

–                število obiskovalcev v preteklih sezonah.

MERILA ZA DELOVANJE KULTURNIH ZVEZ

- število vključenih društev

- leta delovanja zveze

- raznolikost vključenih društev vključenih v zvezo

- odmevnost zveze v okolju in obletnice

MERILA ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROJEKTOV

-          pomembnost projekta za občino,

-          inovativnost kulturnega projekta,

-          kvaliteta in zahtevnost predloženega projekta,

Sprememba prijavljenega projekta po preteku roka za prijavo na razpis ni mogoča.

Za uvrstitev v sofinanciranje kulturnih projektov je potrebno doseči najmanj 70 točk.

MERILA ZA VREDNOTENJE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

-               pomembnost kulturne dediščine,

-               ogroženost,

-               ustreznost programa obnove,

-               finančna izvedljivost projekta oziroma višina zagotovljenih lastnih sredstev.

7. Rok izvedbe: Obnova kulturne dediščine in kulturni projekti morajo biti izvedeni najkasneje do 30.11.2014. Dodeljena sredstva za javne kulturne programe in delovanje zvez morajo biti porabljena do 31.12.2014.

8. Vsebina prijave: Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora biti čitljivo in pregledno napisana, v nasprotnem primeru ne bo obravnavana. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

9. Kraj, način in rok prijave: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, označene s pripisom »JAVNI RAZPIS – KULTURA«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov predlagatelja kulturnega programa ali projekta.

Rok za posredovanje vlog je petek, 14.2.2014. Šteje se, da je vloga pravočasna v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina, do 12.00 ure.

Nepravočasno prispele vloge bodo zavržene s sklepom.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel.št.: 05/365-91-37, v času uradnih ur organa.

10. Odpiranje vlog: Odpiranje vlog bo 18.2.2014. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, se prijavitelja v osmih dneh od odpiranja prijav pozove, da dopolni prijavo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.

11. Izid javnega razpisa:  O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

OBČINA AJDOVŠČINA

Priloge:

Besedilo javnega razpisa - kultura 2014

Razpisna dokumentacija in obrazci - programi, abonmaji, delovanje zvez 2014

Razpisna dokumentacija in obrazci - projekti in obnova dediščine 2014