POZIV nevladnim organizacijam s področja socialnega varstva

datum: 26.11.2013
kategorija: Obvestila

Z današnjim dnem Ustanova Fundacija BiT Planota v vlogi regionalnega stičišča nevladnih organizacij Goriške razvojne regije POZIVA NEVLADNE ORGANIZACIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA K IMENOVANJU KANDIDATOV V KOORDINACIJSKO SKUPINO ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA NAČRTA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V GORIŠKI RAZVOJNI REGIJI. Rok za prijave je 5. december 2013.

Na podlagi Poslovnika o postopku izbora predstavnikov in predstavnic nevladnih organizacij iz Goriške razvojne regije v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Goriški razvojni regiji ter na podlagi poziva Centra za socialno delo Nova Gorica, z dne 12. 11. 2013, regionalno stičišče Fundacija  BiT Planota objavlja POZIV NEVLADNIM ORGANIZACIJAM (= društva, zasebni zavodi, ustanove) S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA K IMENOVANJU KANDIDATOV V KOORDINACIJSKO SKUPINO ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA NAČRTA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V GORIŠKI RAZVOJNI REGIJI

1. Upravičeni predlagatelji

Nevladne organizacije, registrirane na podlagi Zakona o društvih, Zakona o zavodih (zasebni zavodi) ali Zakona o ustanovah, KI IZVAJAJO AKTIVNOSTI s področja socialnega varstva v Goriški razvojni (statistični) regiji.

Izvajanje aktivnosti morajo NVO opisati v obrazcu za prijavo kandidata/kandidatke, kjer morajo biti razvidne dosedanje aktivnosti.

2. Omejitve kandidatur

a)   Vsak predlagatelj (NVO) sme predložiti le 1 predlog (eno ime kandidata), ki velja le za tisto upravno enoto, za katero bo kandidiral.

b)   Kandidat ne more biti funkcionar (npr. župan, svetnik, minister …) ali uradnik v državnem organu ali lokalni skupnosti.

c)   Kandidat mora podati soglasje k svoji kandidaturi.

d)   Kandidat mora biti polnoletna in opravilno sposobna oseba.

e)   Kandidat mora imeti ustrezno znanje oz. izkušnje s področij izvajanja socialno varstvenih dejavnosti NVO.

3.      Oddaja predloga in podatki, ki jih mora preložiti predlagatelj

a)   Predlog se odda na posebnem obrazcu.

b)   Obrazec (prijavnica) za prijavo kandidatov/kandidatk je priloga tega poziva, objavljen na: www.nvoplanota.si.

Obrazec mora vsebovati:

1.    Osnovne podatke o nevladni organizaciji, ki kandidata predlaga.

2.    Kratko predstavitev NVO, iz katere bo jasno razvidno, da deluje na področju socialnega varstva na območju UPRAVNE ENOTE (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica ali Tolmin), za katero predlaga kandidata.

3.    Navedbo upravne enote, ki jo bo predlagani kandidat zastopal.

4.    Področje delovanja nevladne organizacije v socialno varstvenih programih.

5.    Ime in priimek ter kontaktni podatki kandidata za predstavnika NVO.

6.    Soglasje kandidata k predlogu in objavi kandidature.

7.    Kratko predstavitev kandidata, iz katere bo jasno razvidno, da kandidat pozna področje socialnega varstva v upravni enoti, v kateri nastopa kot kandidat, potrebe področja in specifike, ter da ima ustrezna znanja oz. izkušnje na področju socialnega varstva.

8.    Podpis zastopnika NVO in podpis kandidata. V primeru pošiljanja prijave po e-pošti, mora ta tako vsebovati poskenirano podpisano prijavo.

c)   Prijavo se pošlje:

- po pošti na naslov: Ustanova Fundacija BiT Planota. Lokve 30, 5252 Trnovo pri Gorici;

- osebno na naslovu: Ustanova Fundacija BiT Planota, Lokve 30, 5252 Trnovo pri Gorici (vsak delavnik med 8 in 16. uro);

- po elektronski pošti: info@planota.si

d)   Ne glede na način pošiljanja, mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do četrtka, 5. decembra 2013 do polnoči.

f)     Posamezen predlagatelj lahko odda predlog za največ enega (1) kandidata. V kolikor bo podal več kot en predlog, bo po elektronski pošti ali telefonu pozvan, da se v roku tri (3) dni opredeli le do enega kandidata. V nasprotnem se zavrže celotna kandidatura.

g)   Od predlagateljev se pričakuje, da bodo oddali popolne vloge. K dopolnitvi so lahko pozvani le v točki predstavitve kandidata in predložitvi ustrezne kandidature (točka 3.e). V kolikor predlagatelj v zadanem roku ne bo dopolnil svojega predloga, bo kandidatura zavržena.

h)    Predlogi, ki ne bodo vsebovali ustrezno izpolnjenega obrazca, bodo zavrženi.

4.      Pogoji kandidiranja

a)   Izbrani kandidati bodo predstavljali posamezno upravno enoto v Goriški razvojni regiji, kjer je nevladna organizacija aktivna na področju socialnega varstva. Regijsko koordinacijsko skupino vodi Center za socialno delo Nova Gorica. Kandidati so o svojem delu v koordinacijski skupini dolžni poročati koordinatorju (CSD NG) oz. stičišču (Fundacija BiT Planota) ter strokovni skupini, ki jo oblikujejo vse zainteresirane NVO s področja socialno varstvenih dejavnosti. Pri svojem delovanju so dolžni upoštevati navodila Centra za socialno delo Nova Gorica oz. Regionalnega stičišča Severno Primorske regije – Fundacija BiT Planota. Izbrani kandidati delo opravljajo prostovoljno.

5.      Postopek izbora

a)   Postopek izbora predstavnikov NVO poteka na podlagi Poslovnika, ki je objavljen na spletni strani www.nvoplanota.si.

b)   Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

26.11.2013 - objava poziva za prijavo kandidatov

05.12.2013 - rok za oddajo prijav kandidatov (do polnoči)

09.12.2013 - pregled prijavnic in poziv k dopolnitvi

10.12.2013 - objava seznama predlaganih kandidatov

12.12.2013 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem

12.12.2013 - začetek volitev (pogojno)

17.12.2013 - zaključek volitev (pogojno)

18.12.2013 - pregled glasovnic (pogojno)

19.12.2013 - priprava poročila o izvedbi volitev, posredovanje sklepa o imenovanih predstavnikih CSD Nova Gorica in objava na spletni strani www.nvoplanota.si.

6.      Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu 05 307 40 40 ali 040 288 097 ali preko e-pošte info@planota.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Priponke:

Poziv nevladnim organizacijam s področja socialnega varstva

Sklep o začetku postopka izbora predstavnikov ...

Poslovnik postopka izbire

Obrazec za prijavo

Darijan Krpan, vodja postopka