Ekosklad spodbude

datum: 20.11.2013
kategorija: Obvestila

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ter zasebniki lahko s pomočjo kredita Eko sklada financirajo okoljske naložbe na območju Slovenije. Kredit lahko pridobijo na podlagi javnega poziva 5OPO123.

Eko sklad ponuja kredite za postavitve oziroma rekonstrukcije sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje in hlajenje, ki kot primarni energent uporabljajo obnovljive vire energije. Prav tako je mogoče pridobiti kredit za naložbe za pridobitev naprav za proizvodnjo oz. soproizvodnjo električne energije ter za naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Med drugim je mogoče pridobiti tudi kredite za naložbe pri nakupu osebnih vozil na električni ali hibridni pogon, gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji in kredite za naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih. Krediti za tovrstne naložbe lahko dosežejo višino tudi do 90% priznanih stroškov naložbe.

V okviru tega javnega poziva lahko pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in zasebniki kandidirajo še za naložbe v:

- tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu, nakupom vozil za cestni promet s pogonom na plin, postavitvami kolesarnic, polnilnih postaj, in drugimi ukrepi, ki spodbujajo trajnostno mobilnost;

- gradnjo oz. rekonstrukcijo čistilnih naprav za odpadne vode, kanalizacijskega omrežja;

- postavitev oz. rekonstrukcijo sistemov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov ali odpadkov v tehnoloških procesih. Za tovrstne  naložbe kredit lahko doseže višino do 80 % priznanih stroškov naložbe.

Celotna višina razpisanih sredstev po tem pozivu je 24 milijonov evrov z letno obrestno mero trimesečni EURIBOR + 1,5 odstotka. Za naložbe v naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije pa je obrestna mera določena v višini trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 odstotka oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države.

Poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. novembra letos. Najdaljša odplačilna doba kredit je 15 let oziroma največ 5 let za naložbe v nakup opreme in vozil, z možnostjo do enoletnega moratorija na odplačilo glavnice. Pri tem kredit za posamezno naložbo ne sme presegati dveh milijonov evrov, najnižji znesek pa je 25.000 evrov.

Eko sklad nudi ugodne kredite za okoljske naložbe tudi občanom. Z javnim pozivom za kreditiranje 49OB13 lahko občani pridobijo kredite za vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, za rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, za sodobne naprave za pridobivanje električne energije, za zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb, za gradnjo stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, za nabavo energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in okolju prijaznih osebnih vozil na hibridni ali električni pogon, za zamenjavo salonitne strešne kritine, itn.

Višina sredstev po tem pozivu znaša 5 milijonov evrov, kredit pa se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000 evrov. Za gradnjo stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, za namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije, za obsežnejšo obnovo objektov in nakup vozil na hibridni ali električni pogon je kredit lahko višji in sicer do največ 40.000 evrov. Najnižji znesek kredita je 1.500 evrov.

Odplačilna doba kreditov znaša največ 10 let. Letna obrestna mera je spremenljiva in znaša trimesečni EURIBOR + 1,5 odstotka. Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. januarja 2014.

Kredite lahko občani kombinirajo tudi z nepovratnimi sredstvi. Vlagatelj lahko hkrati zaprosi tudi za kredit Eko sklada, v kolikor priznani stroški neizvedene naložbe znašajo več kot 10.000 evrov, v kolikor občan izvaja obsežnejšo naložbo, ki vključuje namene javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb, ki predstavljajo obnovo iste stanovanjske stavbe.

Več informacij o obeh javnih pozivih je na voljo na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si.