Povabilo bankam in hranilnicam k sodelovanju - javna blagajna

datum: 08.11.2013
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja povabilo bankam k sodelovanju pri organiziranju delovanja javne blagajne za plačevanje plačilnih nalogov za občanke Občine Ajdovščina.

Številka: 405-1/2013

Datum: 7.11.2013

POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Sklepa o organiziranju in pričetku delovanja javne blagajne št. 405-1/2013 z dne 27.9.2013 Občina Ajdovščina vabi banke in hranilnice k sodelovanju pri organiziranju delovanja javne blagajne za plačevanje plačilnih nalogov za občane Občine Ajdovščina

Predmet povabila bankam k sodelovanju:

1. plačevanje provizije za plačilne naloge Občine Ajdovščina, javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občine Ajdovščina za občane Občine Ajdovščina;

2. število plačilnih nalogov iz prve točke, ki so predmet tega povabila znaša 67.135 kosov;

3. pravne osebe iz prve točke so: Glasbena šola Ajdovščina, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Šturje, OŠ Dobravlje, OŠ Col, OŠ Otlica, Otroški vrtec Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Lavričeva knjižnica, Razvojna agencija ROD, Zavod za šport Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina in Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina;

4. občani iz prve točke so prebivalci naslednjih naselij: Ajdovščina, Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga Poljana, Gaberje, Gojače, Gozd, Grivče, Kamnje, Kovk, Kožmani, Križna Gora, Lokavec, Male Žablje, Malo Polje, Malovše, Otlica, Plače, Planina, Podkraj, Potoče, Predmeja, Ravne, Selo, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrtovče, Vrtovin, Zavino, Žagolič, Žapuže;

5. javna blagajna bo pričela z delovanjem 1.2.2014;

6. banke se vabi k sodelovanju za obdobje od 1.2.2014 do 31.12.2014 z možnostjo podaljšanja.

Pogoji, pod katerimi se banke in hranilnice vabi k sodelovanju so naslednji:

1. banka in hranilnica posluje v skladu z Zakonom o bančništvu in drugimi zakoni, ki urejajo bančno poslovanje in plačilne storitve;

2. banka in hranilnica ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih storitev;

3. banka in hranilnica mora imeti v času začetka delovanje javne blagajne poslovni prostor v mestu Ajdovščina;

4. banka in hranilnica mora biti odprta ob delavnikih najmanj od 8 do 18 ure in najmanj od 8 do 12 ure ob sobotah;

5. banka in hranilnica mora mesečno zagotavljati podatke o številu plačilnih nalogov, ki izpolnjujejo kriterije iz 3. in 4. točke predmeta povabila.

Merilo za izbor banke oziroma hranilnice je najnižji znesek provizije, ki ga banka oziroma hranilnica  obračuna za plačilo posameznega plačilnega naloga, pri čemer je znesek provizije za posamezen plačilni nalog enak ne glede na višino zneska plačilnega naloga in ostaja v času trajanja pogodbe nespremenjen.

Občina Ajdovščina bo obračune provizije na podlagi podatkov iz 3. točke plačevala v 30 dneh od datume prejema obračuna, v skladu z določili pogodbe.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo po merilih za izbor ponudnika, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila ponudil najnižjo provizijo za plačilo posameznega plačilnega naloga.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispeli do naročnika do 30.11.2013 do 12:00, na vložišče občine oziroma po poštni na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina v zapečateni kuverti z naslovom: »ne odpiraj - ponudba za sodelovanje pri organiziranju javne blagajne«.

Dodatne informacije lahko dobite pri ge. Karmen Slokar na telefon 05 36 59 116 ali na elektronsko pošto karmen.slokar@ajdovscina.si.

Župan
Marjan Poljšak

Povabilo k sodelovanju s priloženimi obrazci