Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 21.10.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-24/2013-5

Datum: 21.10.2013

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v javno koristi na nepremičninah parc. št.:

-    270/27 k.o. 2373 Col, za del varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja, ki znaša 15,00m levo in 15,00m desno od osi daljnovoda 110 kV Ajdovščina-Idrija, ki poteka po nepremičninah parc. št. 270/10, 270/11 in 270/33, vse k.o. Col, in sicer v skupni površini 89,91m2 na severozahodnem robu parc. št. 270/27 k.o. 2373 Col;

-       1099/0 k.o. 2373 Col, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo dela daljnovoda 110 kV Ajdovščina-Idrija, dolžine 2,70m in del varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja, ki znaša 15,00m levo in 15,00m desno od osi daljnovoda, in sicer v skupni površini 92,85m2, na delu parc. 1099/0 k.o. 2373 Col, ki meji s parc. št. 270/9 k.o. Col;

-       1127/0 k.o. 2373 Col, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo dela daljnovoda 110 kV Ajdovščina-Idrija, dolžine 8,00m in del varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja, ki znaša 15,00m levo in 15,00m desno od osi daljnovoda, in sicer v skupni površini 254,51m2, na delu parc. št. 1127/0 k.o. 2373 Col, ki meji s parc. št. 580/63 in 580/62, oboje k.o. 2373 Col;

-    2398/47 k.o. 2379 Budanje, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo dela daljnovoda 110 kV Ajdovščina-Idrija, dolžine 117,3m in del varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja, ki znaša 15,00m levo in 15,00m desno od osi daljnovoda, in sicer v skupni površini 3.200,29m2 južnega dela parc. št. 2398/47 k.o. 2379 Budanje;

-       2424/1 k.o. 2379 Budanje, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo dela daljnovoda 110 kV Ajdovščina-Idrija, dolžine 2,9m in del varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja, ki znaša 15,00m levo in 15,00m desno od osi daljnovoda, in sicer v skupni površini 103,17m2 severnega dela parc. št. 2424/1 k.o. 2379 Budanje;

-      2113/2 k.o. 2380 Šturje, za del varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja, ki znaša 15,00m levo in 15,00m desno od osi daljnovoda 110 kV Ajdovščina-Idrija, ki poteka po nepremičninah parc. št. 2111/19, 2111/11 in 2111/12, vse k.o. 2380 Šturje, in sicer v skupni površini 53,29m2 na pretežnem delu parc. št. 2113/2 k.o. 2380 Šturje;

kot izhaja iz skic, za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja infrastrukture.

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS, 55. členom Uredbe in 59. člena EZ.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.