Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 25.04.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe.

ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev  neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

1.       Občina odda v najem,  urejene vrtičke KRESNICE na parcelnih št. 1405/1, 1405/2, 1406/1 k.o. Šturje in 1288/23 k.o. Ajdovščina, kot je razvidno iz priloge, za potrebe vrta posameznikom navedenim v seznamu, ki je priloga in sestavni del sklepa.

2.       Najemnina se določi na osnovi izdelane cenitve in znaša po posameznemu vrtu:

-          za vrtičke do 50 m2 = 20 EUR

-          za vrtičke od 51 do 60 m2 = 25 EUR

-          za vrtičke od 61 m2 do 70 m2 = 30 EUR 

Poleg najemnine najemniki plačujejo še sorazmeren del ugotovljenih skupnih stroškov (odvoz smeti, voda, vzdrževanje skupnega objekta in površin..) glede na velikost najetega vrtička, kar vse ugotovi in po posameznikih razdeli najemodajalec.

Najemnina se plačuje 1 krat letno  vnaprej, skupni stroški pa polletno.

3.        Najemno razmerje se sklepa za dobo od sklenitve pogodbe, predvidoma maja 2013,  do 31.12.2014. z možnostjo podaljšanja.

4.        Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko predhodno na spletu objavi namero za oddajo v najem v prvi točki opisanih vrtičkov in se nanjo v roku 15 dni od objave ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

                                                                    

DIREKTOR

Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.

Številka:35004-11/14

Datum:  25.4.2013

Pripet dokument s skico območja