MKO objavilo razpis za posodabljanje kmetijskih gospodarstev

datum: 29.03.2013
kategorija: Obvestila

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek , 29.3.2013 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis iz naslova ukrepa - 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007-2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu, in sicer za naslednje vrste aktivnosti:

* naložbe, namenjene izboljšanju učinkovitosti uporabe dušikovega gnojila (velja za Namen B):

* naložbe v samostojna skladišča za živinska gnojila ter nakup hlevske opreme namenjene izboljšanju skladiščenja živinskih gnojil,

* nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni obdelavi tal;

* proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov (velja za Namen B);

* naložbe v tehnologije za varčevanje z vodo in shranjevanje vode (velja za Namen B):

* naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, kamor spada tudi namakalna  oprema, ki je lahko samostojna naložba, in v gradnjo pripadajočih vodnih virov,

* naložbe v izgradnjo vodohranov in zajetij;

* naložbe v preventivne mehanizme proti škodljivim učinkom podnebnih sprememb (velja za Namen B):

* nakup in postavitev mrež proti toči,

* naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;

* naložbe, povezane z mlečno proizvodnjo (velja za Namen A):

* naložbe v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za rejo krav molznic in rejo govejih pitancev,

* naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo,

* nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene manjši porabi dušika ter minimalni obdelavi tal,

* naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali,

* naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskega gospodarstva,

* naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.

Cilj podpore posodabljanja kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji
naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju RS, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Do podpore pri naložbah povezanih z mlečno proizvodnjo iz pete alineje predmeta podpore so upravičeni le vlagatelji, ki imajo na svojih kmetijskih gospodarstvih ob predložitvi vloge v reji vsaj 8 krav molznic oziroma so imeli na dan 31. 3. 2013 dodeljeno letno kvoto za vsaj 50.000 kg mleka.

Dodatne informacije: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/