JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih pomoči za investicije v kmetijstvu v občini Ajdovščina za leto 2013

datum: 15.02.2013
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za investicije v kmetijstvu v občini Ajdovščina za leto 2013.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Uradni list RS št. 13/12, 12/13), Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v občini Ajdovščina, v nadaljevanju pravilnik ter Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči št. K‑BE150-5879914/2007, Občina Ajdovščina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH POMOČI ZA INVESTICIJE V KMETIJSTVU V OBČINI AJDOVŠČINA ZA LETO 2013

1.      Predmet javnega razpisa je dodelitev državne pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč (sadovnjaki), ureditev ograj za pašnike, posodabljanje, adaptacije in novogradnje objektov za rejo živali in za namene dopolnilne dejavnosti na kmetiji, nakup opreme za vrtnarstvo, nakup kmetijske mehanizacije ter izgradnja pomožnih objektov za kmetijstvo.

2.      Upravičenci: do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med SME, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe  (ES), št. 70/2001 in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki se izvaja oziroma se bo izvedla na območju občine Ajdovščina. Do sredstev so upravičene tudi pravne in fizične osebe s sedežem oziroma stalnim bivališčem v občini Ajdovščina, ki se uvrščajo med SME, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES), št. 70/2001 in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ki se izvaja oziroma se bo izvedla na območju katastrskih občin Budanje, Erzelj, Slap in Vrhpolje.

Pred dodelitvijo sredstev mora upravičenec do sredstev državne pomoči podpisati klavzulo o kumulaciji državne pomoči. Klavzula obsega izjavo upravičenca do državne pomoči, da za namen, za katerega pridobiva državno pomoč ni prejel pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodne pomoči, oziroma koliko sredstev je že prejel. V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES, št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES), št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo (ES), št. 1857/2006. Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES), št. 1857/2006, se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES), št. 1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES), št. 1857/2006.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč. +

 

3.    Pogoji za pridobitev sredstev

KREDITNA SREDSTVA S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO EURIBOR + 0%.

Splošni pogoji:

-       Doba odplačevanja kredita je odvisna od višine kredita. Za kredite do vrednosti 7.000 EUR je doba odplačila 3 leta, krediti v vrednosti od 7,001 EUR do 20.000 EUR je doba odplačevanja 5 leta, nad 20.000 EUR pa 10 let.

-       Najvišja vrednost kredita z bonificirano obrestno mero, ki ga investitor lahko pridobi je 42.000 EUR.

-       Doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin (kmetijska oprema, mehanizacija) je ne glede na višino kredita največ 5 let, za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin (stavbe, zemljišča) pa 10 let.

a. ) Nakup kmetijske mehanizacije

Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa opreme (nove ali rabljene) za osnovno kmetijsko proizvodnjo in drugih tehnoloških rešitev za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.

Upravičeni stroški so stroški nakupa kmetijske mehanizacije, strojne in druge opreme za osnovno kmetijsko pridelavo. DDV ni upravičen strošek.

Pogoji za pridobitev sredstev: Vlagatelj mora izkazati potrebo za nakup kmetijskega stroja ali opreme, ki je predmet dodelitve kredita ter zagotoviti rabo stroja oziroma opreme. Vlagatelj dostavi izpolnjen obrazec vloge, mnenje Kmetijske svetovalne službe ter predračun za stroj oziroma opremo, ki je predmet dodelitve kredita. Potrebo za nakup ter zagotovitev rabe, vlagatelj izkaže oziroma dokaže z opisom kmetijskega gospodarstva ter izjavo.

Višina sofinanciranja: Za nakup strojev in opreme se dodeli kredit z bonificirano obrestno mero do največ  75% vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov investicije. Pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči).

b. ) Posodabljanje, novogradnje ter nadomestne gradnje objektov za rejo živali ter gradnjo pomožnih živinorejskih objektov (silosi, senik, gnojišča, gnojne jame).

Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve obstoječih ali novih objektov za rejo živali (govedo, konji, drobnica) ter pomožnih živinorejskih objektov. Cilj ukrepa je ohranitev staleža živali v občini Ajdovščina.

Upravičeni stroški so stroški gradbeno inštalacijskih ter obrtnih del ter stroški vgrajene opreme. Stroški priprave projektne in investicijske dokumentacije, stroški nadzora ter inženiringa, niso upravičeni stroški. Stroški izgradnje gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda »Nitratna direktiva« ni upravičen strošek. V sklopu novogradnje hlevov je strošek gnojnih jam in gnojišč upravičen strošek. DDV tudi ni upravičen strošek.

Pogoji za pridobitev sredstev: Najmanjši obseg investicije v izgradnjo ali prenovo hlevov je: 20 ležišč za rejo drobnice v območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju, za rejo krav molznic, najmanj 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 15 ležišč v nižinskem območju, za kombinirano rejo (krave molznice, mlada živina), najmanj 15 v območjih z omejenimi dejavniki ter 25 ležišč v nižinskem območju. Za krave dojilje veljajo enako kot za kombinirano rejo; za konje, najmanj 10 ležišč.

Najmanjši obseg pomožnih živinorejskih objektov je 30m2 gnojišča, 50m3 gnojne jame, 120m3 silosa, 250m3 uporabnega volumna senika.

Vlagatelj predloži izpolnjen obrazec vloge, kopijo katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega, mnenje Kmetijske svetovalne službe, predračun in pravnomočno veljavno dovoljenje za gradnjo, kjer je to potrebno.

Višina sofinanciranja: Za posodabljanje, novogradnje ter nadomestne gradnje objektov za rejo živali ter gradnjo pomožnih živinorejskih objektov se dodeli kredit z bonificirano obrestno mero do največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% upravičenih stroškov investicije. Pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči).

c.) Novogradnja ali adaptacija objektov za namene dopolnilne dejavnosti na kmetiji (nastanitveni prostori, hladilnice, vinotoči, prostori za izvajanje dejavnosti, in drugi prostori za pridelavo kmetijskih pridelkov)

Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.

Upravičeni stroški so: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme, vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči, predračuni.

Višina sofinanciranja: Za novogradnjo ali adaptacijo objektov za namene dopolnilne dejavnosti na kmetiji se dodeli kredit z bonificirano obrestno mero do največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov investicije. Pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči).

d.) Urejanje kmetijskih zemljišč (sadovnjaki, matičnjaki, nasadi trajnic)

Cilj ukrepa  je sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje (urejanje sadovnjakov, matičnjakov ter nasadov trajnic).

Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje, terasiranje, planiranje, rigolanje), analiza zemlje v sklopu celovitega urejanja kmetijskih zemljišč, založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad, stroški večletnih sadik in zatravljanja ter drugi stroški, vezani na urejanje zemljišč. Drenažna dela niso upravičen strošek.

Pogoji za pridobitev sredstev: investicija še ni začeta, najmanjša površina, na kateri se predvideva izvedba ukrepov, ki so predmet pomoči, je 0,3 ha, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in predračun.

Višina sofinanciranja: Za urejanje matičnjakov in večletnih sadovnjakov, se dodeli kredit z bonificirano obrestno mero do največ 75% predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% upravičenih stroškov investicije. Pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči).

NEPOVRATNA SREDSTVA

a.) Urejanje kmetijskih zemljišč (sadovnjaki, matičnjaki, nasadi trajnic)

Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje (urejanje sadovnjakov, matičnjakov ter nasadov trajnic).

Upravičeni stroški so stroški zemeljskih del (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje, terasiranje, planiranje, rigolanje), stroški analize zemlje v sklopu celovitega urejanja kmetijskega zemljišča, stroški založnega gnojenja, stroški opore, mrežnikov za zaščito proti toči in dežju, stroški zaščitne ograje za divjad, stroški večletnih sadik in zatravljanja ter drugi stroški, vezani na urejanje zemljišč (lastno delo). Stroški drenažnih del niso upravičen strošek. DDV tudi ni upravičen strošek.

Pogoji za pridobitev sredstev: Najmanjša površina ureditve sadovnjaka oziroma nasada trajnic, ki je predmet dodelitve državne pomoči je 0,3 ha.

Vlagatelj dostavi izpolnjen obrazec vloge, kopijo katastrskega načrta z označeno površino, ki je predmet dodelitve državne pomoči, dolgoročno zakupno pogodbo s soglasjem za izvedbo investicije, ki je predmet dodelitve državne pomoči, v kolikor parcela ni v celoti v lasti vlagatelja, dokazilo o lastništvu si bo organ pridobil sam, lahko pa ga vlagatelj priloži sam, mnenje Kmetijske svetovalne službe ter račune za izvedena dela. Za določanje naklona zemljišča, bo upoštevan podatek iz geografsko informacijskega programa IOBČINA. Program se nahaja na spletni strani www.ajdovscina.si na desni strani. V program vstopate brez prijave, vpišete parcelno številko. Ko vam parcelno številko najde, kliknete na ikono opravila, ki se nahaja na desni strani ter izberete ikono - Izračun naklona parcel. V stolpcu MEAN prva vrstica je vpisan procent, katerega vpišete na vlogo.  

Višina sofinanciranja: občina Ajdovščina bo sofinancirala do 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 3.000 EUR/ha pri zemljiščih z naklonom do vključno 20%, pri zemljiščih nad 20% naklona pa ne več kot 4000 EUR/ha. Pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči).

b.)Urejanje pašnikov

Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja.

Upravičeni stroški so stroški žice ali mreže, stroški količkov, izolatorjev, stroški agregata, transformatorja in pašnega aparata in drugi stroški (lastno delo). DDV tudi ni upravičen strošek.

Pogoji za pridobitev sredstev: Najmanjša letna ureditev pašnika je 1 ha. Vlagatelj dostavi izpolnjen obrazec vloge, kopijo katastrskega načrta z označeno površino, ki je predmet dodelitve državne pomoči, dolgoročno zakupno pogodbo s soglasjem za izvedbo investicije, ki je predmet dodelitve državne pomoči, v kolikor parcela ni v celoti v lasti vlagatelja, dokazilo o lastništvu si bo organ pridobil sam, lahko pa ga vlagatelj priloži sam, mnenje Kmetijske svetovalne službe ter račune oziroma predračune za izvedena dela. Ureditev pašnika ne sme biti v nasprotju z veljavnim prostorskim planom občine Ajdovščina.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo sofinancirala do 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 300 EUR/ha. Pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči).

c. )Posodabljanje, novogradnje ter nadomestne gradnje objektov za rejo živali

Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve obstoječih ali novih objektov za rejo živali (govedo, konji, drobnica) ter pomožnih živinorejskih objektov. Cilj ukrepa je ohranitev staleža živali v občini Ajdovščina.

Upravičeni stroški so stroški gradbeno inštalacijskih ter obrtnih del, stroški vgrajene opreme in drugi stroški (lastno delo). Stroški priprave projektne in investicijske dokumentacije, stroški nadzora ter inženiringa, niso upravičeni stroški. Stroški izgradnje gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda »Nitratna direktiva« ni upravičen strošek. V sklopu novogradnje hlevov je strošek gnojnih jam in gnojišč upravičen strošek. DDV tudi ni upravičen strošek.

Pogoji za pridobitev sredstev: Najmanjši obseg investicije v izgradnjo ali prenovo hlevov je: 20 ležišč za rejo drobnice v območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju, za rejo krav molznic, najmanj 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 15 ležišč v nižinskem območju, za kombinirano rejo (krave molznice, mlada živina), najmanj 15 v območjih z omejenimi dejavniki ter 25 ležišč v nižinskem območju. Za krave dojilje veljajo enako kot za kombinirano rejo; za konje, najmanj 10 ležišč.

Vlagatelj predloži vlogo z zahtevanimi prilogami; kopijo katastrskega načrta z označeno lokacijo načrtovanega posega, mnenje Kmetijske svetovalne službe račun in pravnomočno, veljavno dovoljenje za gradnjo, kjer je potrebno.

Višina sofinanciranja: Občina Ajdovščina bo sofinancirala do 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 300 EUR/ležišče za govedo in konje pri novogradnjah in nadomestnih gradnjah oziroma največ 75 EUR/ležišče za govedo in konje pri adaptacijah, za novogradnje in nadomestne gradnje  hlevov za drobnico ne več kot 75 eur/ležišče oziroma 20 EUR/ ležišče pri adaptacijah hlevov za drobnico. Pri številu ležišč se upošteva dejansko število vhlevljenih živali, ki pa ne sme biti večje od v dovoljenju navedene kapacitete hleva Pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči).

d.) Nakup opreme za vrtnarstvo

Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo in drugih tehnoloških rešitev za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje v vrtnarstvu.

Upravičeni stroški: stroški specialne kmetijske mehanizacije za vrtnarstvo brez pogonskih agregatov ter stroški rastlinjakov s potrebno opremo. DDV ni upravičen strošek.

Pogoji za pridobitev sredstev: najmanjša letna izgradnja rastlinjaka je 200m2, Vlagatelj dostavi izpolnjen obrazec vloge, kopijo katastrskega načrta z označeno površino, ki je predmet dodelitve državne pomoči, mnenje Kmetijske svetovalne službe ter račune za izvedena dela, dovoljenje za gradnjo kjer je to potrebno.

Višina sofinanciranja: do največ 10 % vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 10 eur/m2 rastlinjaka. Pri odmeri državne pomoči bodo upoštevana vsa sredstva državnih pomoči, ki so bila za investicijo, ki je predmet dodelitve državne pomoči že dodeljena iz drugih virov (kumulacija državne pomoči).

4.      Vlagatelj lahko za isti namen kandidirajo ter pridobijo le eno vrsto državne pomoči (nepovratna sredstva ali kredit z bonificirano obrestno mero), prav tako vlagatelj ne more za urejanje iste površine prejeti državne pomoči po več kot 1 namenu.

5.      Višina razpisanih sredstev po tem javnem razpisu je 35.000 EUR za ukrepe dodelitve nepovratne državne pomoči ter 10.000 EUR za subvencioniranje obrestne mere.

6.      Občina Ajdovščina bo sredstva po tem razpisu dodeljevala v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v občini Ajdovščina. V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadoščala bodo upravičencem, dodeljena glede na skupno razpoložljivo višino sredstev, sorazmerno nižja sredstva. Vlagatelji lahko na tem javnem razpisu kandidirajo z investicijami, ki so bile izvedene v letu 2012 in 2013. Vlagateljem državna pomoč ne bo dodeljena, če bo komisija ugotovila, da je vlagatelj za ureditev, obnovo, ograditev,  izgradnjo ali adaptacijo na prijavljenih parcelah s strani občine Ajdovščina, za katerikoli namen, že prejel državno pomoč.

7.      Prejemniki državne pomoči morajo ohranjati sadovnjak oziroma trajni nasad, ki je predmet ureditve še najmanj 10 let, pašnik uporabljati še najmanj 10 let, hlev oziroma pomožne kmetijske objekte imeti v rabi za katere so pridobili sredstva (vseljene živali) še najmanj 10 let po pridobitvi državne pomoči. Strojev ter opreme pa ne sme odtujiti še najmanj 5 let po pridobitvi državne pomoči. Z vsemi trajnimi nasadi, pašniki ali objekti, ki so predmet dodelitve državne pomoči, morajo prejemniki ravnati po načelu dobrega gospodarja. V primeru, da se prejemniki ne bodo držali pogojev iz tega razpisa, sklepa in pogodbe ter ne bodo ravnali po načelih dobrega gospodarja, bodo morali dodeljena sredstva vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve do dneva vračila.

8.      Prejemniki sredstev bodo na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev sklenil pogodbo z Občino  Ajdovščina. S pogodbo bo natančneje urejen način in pogoji koriščenja sredstev ter izplačilo le-teh. Dodeljena sredstva po tem razpisu bodo izplačana po izvedeni investiciji, najkasneje do 30.11.2013.

9.   Vloge morajo prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 15.03.2013 do 12.00 ure. Vloge morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, označenem z: » Ne odpiraj  - prijava na razpis za dodelitev finančnih pomoči za investicije v kmetijstvu v občini Ajdovščina za leto 2013«, na ovitku mora biti tudi jasno označen natančen namen, na katerega se vloga nanaša ter ime, priimek in naslov vlagatelja.

10.  Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 18.03.2013 ob 9.00 uri v prostorih Občine Ajdovščina. Prepozno prispele vloge, se zavržejo. Zavržejo se tudi vse neustrezno opremljene vloge. Neutemeljene vloge se zavrne. Rok dopolnitve nepopolno predložene vloge je 15 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni se zavrže. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 45 dni od datuma odpiranja.

11.  Vlagatelji morajo vlogo predložiti na predpisanih obrazcih, skupaj z vso z razpisom zahtevano dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo potencialni vlagatelji lahko dvignejo na vložišču Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.ajdovscina.si, pod rubriko razpisi. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

12.  Kontaktna oseba za vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo je Doris Grmek; tel.: 05 365 91 35 ali doris.grmek@ajdovscina.si

Številka: 331-01/13

Datum: 07.02.2013

 Občina Ajdovščina

Župan Marjan POLJŠAK s.r.

Besedilo javnega razpisa - kmetijstvo 2013

Vloge:

Izgradnja hlevov in pomožnih objektov - kreditna sredstva

Izgradnja hlevov - nepovratna sredstva

Urejanje kmetijskih zemljišč (sadovnjak, matičnjak, ...) - kreditna sredstva

Urejanje kmetijskih zemljišč - nepovratna sredstva

Nakup kmetijstke mehanizacije - kreditna sredsta

Novogradnja ali adaptacija objektov za dopolnilno dejavnost - kreditna sredstva

Urejanje pašnikov - nepovratna sredstva

Nakup opreme za vrtnarstvo - nepovratna sredstva