Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov

datum: 24.01.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občine Ajdovščina objavlja namero za oddajo v najem poslovnih prostorov.

V skladu s 48 členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011) in skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina  št. 3528-03/2012 z dne 19.4.2012 ter  sklepom župana št 3528-3/2012 z dne 14.5.2012 objavlja Občina Ajdovščina

 NAMERE ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

za oddajo poslovnih prostorov

Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina objavlja namero za oddajo v najem , poslovnih prostorov površine neto 237,48 m2 v 1. in 2. nadstropju objekta Tehnološkega parka IN PRIME, enota Ajdovščina na naslovu Tovarniška cesta 26,  za določen čas do 31.12.2013. Prostori obsegajo:

- laboratorij  v izmeri 63,15 m2                 - 1. nadstropje

- razvojna pisarna v izmeri 23,35 m2        - 1. nadstropje

- razvojna pisarna v izmeri  92,12 m2       - 2. nadstropje

- razvojna pisarna v izmeri  58,86 m2      -  2. nadstropje

Najemnik bo pridobil tudi pravico do souporabe skupnih prostorov.

Prostori se oddajo v najem za potrebe opravljanja razvojno raziskovalnih dejavnosti na področju povečanja energetske učinkovitosti, razvoja procesov in kadrov  družbi CO BIK, Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo Velika pot 22,  5250 Solkan za dobo do 31.12.2013.

Višina mesečne najemnine znaša 1,00 EUR in se zaračunava mesečno.

Poleg najemnina bo najemnik moral plačevati še fiksne obratovalne stroške v višini  3,64 EUR/m2 + DDV in direktno merljive stroške elektrike, vode ipd., ki se nanašajo izključno na najete prostore.

Pogoji najema ne predstavljajo državno pomoč najemniku.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na spletnem portalu občine Ajdovščina.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne  pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina izvedla postopek za sklenitev najemne pogodbe.

 ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.