Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe

datum: 18.01.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-1/2013-2

Datum: 18.1.2013

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja  

NAMERO O SKLENITVI  POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na severnem in severovzhodnem delu objekta na parc. št. *218/0 k.o. 2384 Črniče, v zračni prostor dela parc. št. 1699/1 k.o. 2384 Črniče, skupne površine 3,5m2, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *218/0 k.o. 2384 Črniče.

Posebna pravica uporabe se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina. 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK