Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

datum: 04.01.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list. RS, št 57/12), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12), je občinski svet na svoji 21. seji dne 8.11.2012 sprejel naslednji Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč.

I.

Ta sklep dopolnjuje Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986 do 2000, Odlok o prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986 do 1990 (Uradno glasilo, št. 7/97, Uradni list RS, št. 94/04; v nadaljevanju: dolgoročni in družbeni plan Občine Ajdovščina) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/98, Uradni list RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11, 14/12; kartografski del: Uradni list RS, št. 96/04).

II.

Miran Vrčon, Dobravlje 10d, 5263 Dobravlje, ki oddaja poslovne prostore podjetniku MV inženiring, Borut Vrčon s.p., je zaprosil za manjšo širitev stavbnih zemljišč za potrebe opravljanja proizvodnih dejavnosti.

III.

V dolgoročnem in družbenem planu Občine Ajdovščina se razširi območje poselitve tako, da se v območje stavbnih zemljišč z razširitvijo dodatno vključijo naslednja zemljišča:

-         del parcele št. 1108/5 k.o. Kamnje v obsegu 1324 m2 za potrebe proizvodne dejavnosti.

-         del parcele št. 1108/6 k.o. Kamnje v obsegu 158 m2 za potrebe proizvodne dejavnosti.

-         parcela št. 1108/4 k.o. Kamnje v obsegu 142 m2 za potrebe proizvodne dejavnosti.

Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu znaša skupaj 1624 m2 in je natančno razvidna iz grafične priloge k temu sklepu.

IV.

Ta sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15. dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju.

V.

Po preveritvi skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa, se sklep objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine ter prične veljati naslednji dan po objavi.

VI.

Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine.

Številka: 3500-47/07

Datum: 20.12.2012 

                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                   Marjan Poljšak

Pripet sklep, ki vključuje tudi prilogo - izsek iz zemljiškega katastra z vrisom razširitve