Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2013

datum: 19.12.2012
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA), 9. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 97/2012) ter Letnega programa športa v Občini Ajdovščina za leto 2013, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI AJDOVŠČINA  ZA LETO 2013

I. Občina Ajdovščina bo v letu 2013 sofinancirala naslednje športne programe:

1.      Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa

2.      Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

3.      Kakovostni šport

4.      Vrhunski šport

5.      Tehnični šport in miselne igre

6.      Športno rekreacijo

7.      Šport invalidov

8.      Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

9.      Založniško dejavnost

10.  Organizacijo športnih prireditev ter udeležbo na športnih prireditvah

11.  Delovanje športnih zvez  in društev

12.  Nabavo športne opreme

II. Okvirna višina sredstev: Skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Uradni list št. 13/2012) je za izvedbo javnega razpisa predvidenih 229.000,00 €.

Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena do 31.12.2013.

III. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina. Občina Ajdovščina bo v letu 2013 znotraj športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport namenila 3.000,00 € za sofinanciranje plačila strokovnih delavcev - zaposlitev, pod pogojem, da društvo pridobi sofinanciranje tudi s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Društvom, ki bodo pridobila sofinanciranje v letu 2013 bodo sredstva razdeljena gleda na doseženo število točk iz 47. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

Na razpis pod točko 12. lahko izvajalci posredujejo prijavo, v kolikor nabava športne opreme ni sofinancirana v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013. 

IV. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,  zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.

Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Ajdovščina, razen izjem, ki jih Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina posebej predvideva.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

V. Rok za prijavo programov je četrtek, 17.1.2013. Prijave z zahtevano dokumentacijo, se pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako  na  prednji strani kuverte: »Ne odpiraj-prijava na javni razpis ŠPORT 2013«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina do 15. ure oziroma, če bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno.

Rok za prijavo sofinanciranja plačila strokovnim delavcem-zaposlitev, je četrtek, 17.1.2013. Prijavitelji so dolžni v roku 10 dni po zaključku Javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za izbor izvajalcev in sofinanciranje plačila strokovnih delavcev v programih panožnih športnih šol in strokovnih delavcev za leto 2013, dostaviti sklep iz katerega je razvidno sofinanciranje ministrstva.

Razpis bo objavljen tudi na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Občina Ajdovščina si pridružuje  pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh Občine Ajdovščina, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletnih straneh občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko Javna naročila in razpisi.

Razpisni obrazci

Dodatne informacije lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. (05) 365 91 22 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič, (05) 364 47 21 ter na informativnem dnevu, ki bo 7.1.2013 ob 16.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

VI. Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala 21.1.2013. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 60 dni po izteku roka za oddajo prijav. Sklep o sofinanciranju plačila strokovnim delavcem bo izdan v roku 30 dni po prejemu sklepa iz katerega je razvidno sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

OBČINA AJDOVŠČINA