Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 11.12.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 3528-16/2012

Datum:   10.12.2012

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev  neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ajdovščina odda v najem skupini Big Bibls Brothers Band, ki jo zastopa Mladen Marjanovič, Gregorčičeva ulica 41, Ajdovščina,  prostor št. 12/a ali 3/a, (prostor, ki bo prej prazen) v izmeri 30 m2,  v drugem nadstropju stavbe št.1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina.

Najemnik lahko v prostoru opravlja dejavnost  rednih vaj glasbene skupine.

Najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in lahko  tudi stroške rednega vzdrževanja prostorov.

Najemno razmerje se sklepa za dobo 5 let. Občina lahko odpove najem  z odpovednim rokom 6 mesecev.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko predhodno na spletu objavi namero za oddajo v najem opisanih prostorov in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

Pripet dokument z grafičnim prikazom

                                                                                             

                                                                                 DIREKTOR

                                                            Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.