Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 11.12.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 3528-0012/2011

Datum:10.12.2012

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev  neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ajdovščina odda v najem skupini SELF MADE, ki jo zastopa Kodelja Kris, Grivška pot 4, 5270 Ajdovščina, prostor št. 8 v izmeri 30 m2 v drugem nadstropju stavbe št.1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina.

Najemnik lahko v prostoru opravlja dejavnost  rednih vaj glasbene skupine.

Najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in lahko  tudi stroške rednega vzdrževanja prostorov.

Najemno razmerje se sklepa za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Občina lahko odpove najem  z odpovednim rokom 3 mesecev, če bo potrebovala zemljišča za svoje namene.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko predhodno na spletu objavi namero za oddajo v najem opisanih prostorov in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

Pripet dokument z grafičnim prikazom

                       

                                                                                 DIREKTOR

                                                            Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.