Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe

datum: 22.11.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-89/2012-2

Datum: 22.11.2012

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI  POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na južnem in jugovzhodnem delu objekta na parc. št. 978/0 k.o. 2392 Ajdovščina, v zračni prostor dela parc. št. 985/0 k.o. 2392 Ajdovščina, skupne površine 7,03m2, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 978/0 k.o. 2392 Ajdovščina.

Posebna pravica uporabe se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK