Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 16.10.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

 Številka: 35024-79/2012-2

Datum: 16.10.2012

 

 

  

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v javno koristi na nepremičninah par. št. 1782/7, 1780/7 in 1780/2, vse k.o. 2391 Vipavski Križ, ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega omrežja v skupni dolžini 164,00m in širini 0,5m, kot izhaja iz skice, ki je priloga pogodbe, ter postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja za čas funkcioniranja elektronskega komunikacijskega omrežja, v korist služnostnega upravičenca in njegovih pravnih naslednikov.

 

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS in 55. členom Uredbe.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK