Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Ajdovščina

datum: 19.09.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-67/2012-2

Datum: 19.9.2012

   

V skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Uradni list RS št. 86/2010) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in 42/2012) Občina Ajdovščina objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v javno koristi na nepremičnini par. št. 19/1 k.o. 2392 Ajdovščina, ki obsega izgradnjo, potek, vzdrževanje, nadzor in obnovo nizkonapetostnega in srednjenapetostnega kablovoda po parc. št. 19/1 k.o. (2392) Ajdovščina v dolžini 12,00 m in širini 1m ter jaška, dimenzij 1,00m x 1,00m, za 30 let, v korist vsakokratnega služnostnega upravičenca družbe ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d..

 

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS, 55. členom Uredbe in 59. člena EZ.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

       ŽUPAN

Marjan POLJŠAK