NAMERO O SKLENITVI POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

datum: 02.07.2012
kategorija: Javni razpisi


Številka: 35024-46/2012-2
Datum: 2.7.2012


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja


NAMERO O SKLENITVI POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE
 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na severovzhodnem delu objekta na parc. št. 4475/8 in *377/0, oboje k.o. (2396) Šmarje, v zračni prostor dela parc. št. 4475/7 k.o. (2396) Šmarje, skupne površine 1,10m2, kot vse izhaja iz priložene skice, za nedoločen čas, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. *377/0 in 4475/8, oboje k.o. (2396) Šmarje.

Posebna pravica uporabe se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK