Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Skrilje

datum: 18.06.2012
kategorija: Javni razpisiOBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE V K.O. SKRILJE


Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur.l.RS št. 86/10) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur.l.št. 34/11) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Razpisi objavlja

NAMERO
Občina Ajdovščina bo z Jožo Bizjak, Skrilje 31, 5263 Dobravlje sklenila Menjalno pogodbo, s katero bo zemljišče s parc. št. 1252/2 k.o. (2389) Skrilje, ki je v njeni lasti, zamenjala za zemljišča s parc. št. 85/7 k.o. (2389) Skrilje, ki je v lasti Jože Bizjak
Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis za zbiranje pisnih ponudb, pod enakimi pogoji.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 478-196/2011
Datum: 16.6.2012