NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

datum: 18.06.2012
kategorija: Javni razpisi

Številka: 35024-38/2012-4
Datum: 18.6.2012


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja


NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE
in
POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE
 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 1429/7 k.o. 2393-Ustje, in sicer za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v širini 0,5m in dolžini 9,27m, meteorne kanalizacije v širini 0,5m in dolžini 10,77m, fekalne kanalizacije v širini 0,5m in dolžini 3,55m, dveh peskolovov, vsakega površine 0,25m2 in enega revizijskega jaška v površini 1,00m2, ter posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na jugovzhodnem delu objekta na parc. št. 1365/6 k.o. (2393) Ustje, v zračni prostor dela parc. št. 1429/7 k.o. (2393) Ustje, skupne površine 0,52m2, kot vse izhaja iz priložene skice v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1365/6 k.o. 2393-Ustje.

Služnostna pravica in posebna pravica uporabe se nameravata ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK