Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

datum: 11.06.2012
kategorija: Javni razpisiOBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI
NEPREMIČMINE PARC. ŠT. 2151/8 k.o. SKRILJE


Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ajdovščina objavi na spletnem portalu namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. 1251/8 v izmeri 12 m2 k.o. 2389 Skrilje, in sicer Mojci Babič iz Skrilj 10, po ceni 30€/m2.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 1251/8 k.o. Skrilje objavila javni razpis za zbiranje pisnih ponudb ponudb, pod enakimi pogoji.

ŽUPAN
Marjan Poljšak


Številka:478-129/2010
Datum: 11.6.2012