Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

datum: 11.06.2012
kategorija: Javni razpisiOBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI
NEPREMIČMINE PARC. ŠT. 202/9 k.o. ŠTURJE


Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ajdovščina objavi na spletnem portalu namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. 202/9 v izmeri 65 m2 k.o. 2380 Šturje, in sicer Mirjani Žigon, po ceni 60€/m2.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 202/9 k.o. Šturje objavila javni razpis za zbiranje pisnih ponudb ponudb, pod enakimi pogoji.

ŽUPAN
Marjan PoljšakŠtevilka: 478-243/2011
Datum: 11.6.2012