NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

datum: 31.05.2012
kategorija: Javni razpisi

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN


Številka: 354-02/2009
Datum: 31.5.2012


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU

ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE


Na podlagi 28. in 29.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 54., 55. in 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list št. 94/07) in 3. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08) ter mnenja odbora za finance z dne 30.5.2012 se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi

namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Občina Ajdovščina, da sklene neposredno najemno pogodbe s katero se odda v najem Kotnik Bojanu iz Ajdovščine , Gregorčičeva 16, del parc. št. 503 k.o. Ajdovščina v izmeri 25 m2 – parkirišča ob občinski garaži.
Višina mesečne najemnine znaša 50,00 EUR in se zaračunava mesečno.
Oddaja v najem se izvrši sklenitvijo neposredne pogodbe in sicer za dobo 5 let.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.ŽUPAN
Marjan Poljšak