Popis škode po nedavni burji - navodila in obrazci

datum: 09.03.2012
kategorija: Obvestila

V nadaljevanju vam posredujemo navodila, pod katerimi so pripeti šifrant in potrebni obrazci za popis škode po burji, ki je divjala v začetku februarja.

Vlogo izpolnite z velikimi tiskanimi črkami, čitljivo ter natančno. Škodo je potrebno navajati realno. Priznana bo le škoda, ki je posledica neugodnih vremenskih razmer, ne pa tudi škoda, ki je posledica nekorektno izvedenih agrotehničnih ukrepov. Bodite pozorni pri izpolnjevanju obrazcev, vpišite vse potrebne podatke, dopišite tudi telefonsko številko, na kateri boste dosegljivi (zaradi usklajevanja podatkov, dopolnjevanja vlog ter obdelave podatkov). Nekorektno in nepopolno izpolnjene vloge ne bodo upoštevane.

Na podlagi sklepa župana Občina Ajdovščina zbira prijave škode, ki jo je povzročila orkanska burja in sicer škode na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1) ter škodo v tekoči kmetijski proizvodnji (obrazec 2) in sicer na ozimnih posevkih žit, travinju, trajnih nasadih, ter zelenjavi in cvetju (šifrant H), ki je bilo posajeno v plastenjakih in rastlinjakih.

Vlogo lahko vložite od ponedeljka, 12.03.2012 do najkasneje torka, 20.03.2012 na vložišču Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

Poudarjamo, da popis škode ne bo služil izplačilu odškodnin ali znižanju zakupnin, pač pa zgolj eventualnemu nižanju katastrskega dohodka, delnemu odpisu prispevkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov ter uveljavljanju dodatnih točk pri kandidiranju na razpisih Ministrstva za kmetijstva (Razpisi iz ukrepov obnove in razvoja vasi ter krepitve gospodarske moči kmetij). Znižanje zakupnin ni možno, saj bi znižanje zakupnin predstavljalo nedovoljeno državno pomoč, znižanje katastrskega dohodka je možno pa le v primerih, ko povzročena škoda na letni ravni predstavlja 30%.

Prispele vloge bo pregledala občinska komisija ter verificirala škodo. Oškodovanci bodo fotokopijo prijave z verificirano škodo prejeli na dom. Zapisnik z verificirano škodo bo služil nadaljnjemu eventualnemu uveljavljanju pravic posameznikov.

Občina Ajdovščina

Šifrant

Obrazec 1

Obrazec 2