Javni razpis za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2012

datum: 16.02.2012
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na podlagi Pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij (Ur. l. RS št. 57/03, 26/04 in 15/05), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012 (Ur.l. RS št. 9/11, 57/11 ter rebalansa, z dne 09.02.2012 objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2012.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, ki se bodo dodelila za projekte inovacij v letu 2012, in bodo pokrivala naslednje stroške:

a) stroške za pridobitev patenta oziroma za zaščito izdelka – do višine 3.000 EUR
b) stroške izdelave začetnega prototipa – do višine 5.000 EUR
c) predlogi inovativnih tehničnih rešitev – do višine 1.000 EUR
d) tehnično dokumentirane inovativne ideje – do višine 1.000 EUR
e) stroške tehničnih raziskovalnih nalog, ki so namenjene razvoju novih izdelkov oziroma inovativnih tehnoloških rešitev – do višine 2.000 EUR

2. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

2.1. Na javni razpis se lahko prijavijo:
1. za sofinanciranje ukrepov pod točko a in b:
- občani s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina ter
- mala in srednja podjetja s sedežem v občini Ajdovščina,
ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj. Prijavitelji lahko za delo v projektu najamejo izumitelja novosti oziroma najamejo raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Začetni razvoj pa obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti izuma.

2. za sofinanciranje ukrepov pod točko c, d in e:
- občani s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina ter
- zaposleni v podjetjih s sedežem v občini Ajdovščina

2.2. Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

2.3. Vloga za sofinanciranje ukrepov pod točko a in b mora vsebovati:
2.3.1. Potrdilo pristojnega organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti. Za fizične osebe pa je potrebno predložiti fotokopijo osebne izkaznice.
2.3.2. Predstavitev predlagatelja;
2.3.3. Predstavitev novosti;
2.3.4. Finančno konstrukcijo projekta z viri financiranja;
2.3.5. Izjava, da za prijavljeni projekt v zadnjih 3 letih, ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je, kolikšen delež je za isti namen že dobil iz drugih virov.

2.4. Vloga za sofinanciranje ukrepov pod točko c, d in e mora vsebovati:
2.4.1. Za fizične osebe pa potrebno predložiti fotokopijo osebne izkaznice;
2.4.2. Predstavitev tehnične rešitve, inovativne ideje oziroma raziskovalne naloge..

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Pri razvrščanju predlogov projektov, ki se sofinancirajo iz ukrepa a in b bodo upoštevani naslednji ocenjevalni kriteriji:

1. Ocenjevalni kriterij "Vpliv novosti na dodatno zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile", največ 25 točk;
2. Ocenjevalni kriterij "Doseganje višje stopnje dodelave novosti oziroma izkazovanje višjih že vloženih sredstev v novosti", največ 25 točk;
3. Ocenjevalni kriterij "Pridobitev interesenta, ki je pripravljen vlagati v nadaljnje faze projekta", največ 20 točk;
4. Ocenjevalni kriterij "Večja varnost in racionalnost", največ 10 točk;
5. Ocenjevalni kriterij "Število podeljenih patentov oziroma izpeljanih tehnoloških inovacij", največ 10 točk;
6. Ocenjevalni kriterij "Med izvajalce oziroma soizvajalce vključuje raziskovalne oz. izobraževalne institucije", največ 10 točk.

Za sofinanciranje ukrepov pod točko c, d in e, bo prejete vloge ocenila strokovna komisija na podlagi predstavitve prijavljenega projekta. Sofinancirani bodo le inovativni in hkrati najboljši projekti.

4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV
(skladno z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012, sprejetim na 14. seji OS dne 9.2.2012) za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2012 je 5.000 EUR.

Višina subvencije za prijavljene projekte ne sme presegati 50% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški za sofinanciranje ukrepov pod točko a in b so:
- stroški za pridobitev patenta,
- stroški za zaščito izuma,
- stroški dela, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskave in razvoja projekta,
- materialni stroški za izdelavo začetnega prototipa,
- stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev,
- stroški instrumentov in druge opreme, ki se izključno uporabljajo za izvedbo projekta.

DDV ni upravičen strošek.

Zgornja višina pomoči ne sme biti presežena, ne glede na to, iz katerih javnih virov je pomoč dodeljena.

5. ROK do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 01.12.2012.

6. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v času trajanja razpisa vsak dan od 8.00 do 12.00 v vložišču Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani www.ajdovscina.si , pod rubriko razpisi. Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na številki: 05 365 9135 (Doris Grmek).

7. Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ PRIJAVA NA RAZPIS – INOVACIJE 2012« in z naslovom pošiljatelja, na hrbtni strani, v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina osebno ali s priporočeno poštno pošiljko do najkasneje 16.05.2012, pri čemer se za rok oddaje šteje čas odtisa poštnega žiga.

8. Predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45–ih dni od dneva oddaje popolne vloge.

9. Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Številka: 41031-04/12-1
Datum: 10.02.2012

Občina Ajdovščina
ŽUPAN Marjan POLJŠAK

Razpisna dokumentacija za predmeta A in B

Razpisna dokumentacija za predmete C, D in E