Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2012

datum: 16.02.2012
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012 (Uradni list RS št. 9/11, 57/11) ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012, (sprejetim na 14. seji OS dne 9.2.2012) objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V LETU 2012.

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev ter drugih promocijskih aktivnosti, katerih cilj je povečanje obiska v občini Ajdovščina ter promocija in turistični razvoj kraja.
Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve in druge promocijske aktivnosti, ki bodo realizirane v času od 1.1.2012 do 31.12. 2012.

II. Na razpis se lahko prijavijo:
- pravne in fizične osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, s sedežem v občini Ajdovščina,
- društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih s sedežem v občini Ajdovščina
- druge prave osebe in fizične osebe, ki organizirajo prireditve oziroma promocijske aktivnosti na območju občine Ajdovščina.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati neposredni proračunski uporabniki.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala le tiste prireditve, ki se bodo izvedle na območju občine Ajdovščina.

III. Višina razpoložljivih sredstev je 20.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki »sofinanciranje turističnih prireditev«.
Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

IV. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2012.

V. Pogoji in merila za dodelitev sredstev:

Na javni razpis lahko upravičenci prijavijo izvedbo prireditev na območju občine Ajdovščina, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:
- so del celovitega programa prireditve z daljšim obdobjem trajanja ali povezujejo več akterjev v skupnem projektu (društva, krajevne skupnosti, ponudniki turističnih produktov in storitev, podjetja, zavodi,… );
- so tradicionalne prireditve, ki so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine ali pomenijo bogatitev celovite turistične ponudbe občine;
- oživljajo mestno in vaška jedra;
- ohranjajo dediščino in oživljajo ljudske običaje;

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki:

- so v stečajnem postopku,
- prijavljajo izvedbo promocijskih aktivnosti, ki so več kot 30% ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene tudi naslednje prireditve:
- zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje;
- kulturne prireditve, ki so namenjene predvsem lokalni publiki ali zaključeni družbi;
- športne prireditve ožjega lokalnega značaja.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve do največ 50% celotne vrednosti prijavljenega projekta. Delež sofinanciranja je odvisen od višine razpoložljivih sredstev glede na celotno višino v vlogah zaprošenih sredstev. Vloge, ki bodo zadostile večjemu številu meril in pogojev, bodo ocenjene z višjim številom točk. Merila in pogoji iz tega odstavka so med seboj enakovredni.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

VI. Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. obrazec, iz katerega so razvidni podatki o prosilcu: ime in priimek ali naziv prosilca, točen naslov, telefon, ime odgovorne osebe, št. TRR, davčna številka
2. fotokopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES-a (oziroma Statističnega urada RS)
3. fotokopijo potrdila o registraciji (za društva odločba o vpisu društva v register društev, za krajevne skupnosti potrdila o registraciji ni potrebno dostaviti),
4. izdelan program za vsako prireditev posebej:
- podroben opis prireditve, način izvedbe prireditve in datum izvedene prireditve;
- vrednost in cena celotne prireditve s finančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki) in predviden način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki),
5. dokazilo o mednarodni organizaciji prireditve, če je le ta mednarodna,
6. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa; da so seznanjeni z merili za ocenjevanje vlog za dodeljevanje sredstev; da vse navedbe, ki so podane v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju; da so vse kopije priloženih dokumentov k vlogi enake originalom; da se strinjajo z določili vzorca pogodbe.


VII. Naknadno zahtevana dokumentacija:
S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec po realizaciji projekta predložiti še:
- poročilo o izvedbi prireditve,
- finančni obračun prireditve.

VIII. Obravnava vlog:

1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

IX. Roki za predložitev vloge:
Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina najkasneje do 15.03.2012 do 10 ure.
Pisne vloge morajo biti poslane na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2012«.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po zaključku razpisa.

XI. Informacije:
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina vsak dan od 8. do 14. ure na tel. 05 365-91-10, kontaktna oseba: Grmek Doris. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, zainteresirani jo lahko dvignejo tudi v vložišču Občine Ajdovščina.

Številka: 41031-01/12
Datum: 10.02.2012

Občina Ajdovščina
Župan Marjan Poljšak

Razpisna dokumentacija - prireditve