NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

datum: 10.02.2012
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:


1. Družbi Rolfix d.o.o. iz Ajdovščine, Bevkova 3, se odda v najem del parc. št. 953/2 k.o. Ajdovščina in sicer prostor pred restavracijo Dama, v površini 25 m2 za namene obratovanja letnega vrta.
2. Mesečna najemnina znaša 50€ in je določena skladno s Pravilnikom o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008).
3. Najemno razmerje se sklepa za čas do 5.7.2016 z možnostjo podaljšanja, v kolikor Občina Ajdovščina ne bo potrebovala prostora za svoje namene. V nasprotnem primeru je odpovedni rok 6 mesecev.
4. Sklep izvede Občinska uprava s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko Občina Ajdovščina predhodno objavi namero za oddajo v najem v prvi točki opisanega prostora in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.