Poskrbite za ureditev vegetacije ob cestah in s tem prispevajte k večji varnosti udeležencev v prometu

datum: 25.01.2012
kategorija: Obvestila

Že razmišljate, kako boste letos uredili vaše vrtičke, grede, travnike in dvorišča pred hišami? Načrtujte vaše zasaditve tako, da ne bodo ovirale prometne varnosti, ter poskrbite za redno vzdrževanje tudi skozi leto. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina pa vas opozarja tudi na spoštovanje Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah.

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu, vas želimo opozoriti na obvezno upoštevanje določb 21. člena Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, ki govori o vzdrževanju vegetacije:
»Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno.
Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno uporabljati.«


V skladu s 14. točko 2. člena Zakona o cestah je cestišče definirano kot del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča.

V praksi to pomeni, da:
- da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost cestišča,
- zaradi preglednosti višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča,
- morajo biti drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m (pripeta skica).
- mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste. (pripeta skica).

Obenem vas opozarjamo tudi, da je prepovedano:
- po cesti vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi pluge, brane in ostalo kmetijsko orodje ter druge dele tovora,
- na ali ob cesti nameščati ali odlagati les, opeko, odpadne in druge materiale ali predmete, ki lahko poslabšajo ali onemogočijo preglednost ceste oziroma ovirajo ali ogrožajo promet, poškodujejo cesto ali poslabšajo njeno urejenost,
- orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo.

Skica pravilne zasaditve

Komunalno stanovanjska družba d.o.o.