JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP KOMBIJEV

datum: 29.12.2011
kategorija: Javni razpisi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP KOMBIJEV- DRUGIČ

Obveščamo vas, da sta kljub izvedeni dražbi dne 14.12.2011 ter javnemu zbiranju ponudb dne 21.12.2011, na razpolago še vedno dva kombija, in sicer:

VOZILO 2
• osebni avtomobil: znamka PEUGEOT, tip BOXER 2,4
• registrska številka: GO 78-35 E
• Leto izdelave: 2000
• Datum prve registracije: 13.9.2000
• Vrsta goriva: dizel
• Število sedežev: 9
• Barva vozila: bela
• Št. šasije: VF3232V4215953261
• Delovna prostornina motorja: 2.446 ccm
• Moč motorja: 79kW
• Tip motorja: THX
• Oblika ali namen karoserije: osebni večnamenski
• Št. prevoženih km: cca 222.000 km
• Vozilo ni bilo karambolirano

VOZILO 4
• osebni avtomobil: znamka CITROEN, tip KOMBI 2,5
• registrska številka: GO D4-008
• Leto izdelave: 2001
• Datum prve registracije: 31.8.2001
• Vrsta goriva: dizel
• Število sedežev: 9
• Barva vozila: bela
• Št. šasije: VF3232V521615608
• Delovna prostornina motorja: 2.446 ccm
• Moč motorja: 63kW
• Tip motorja: T9A
• Oblika ali namen karoserije: osebni večnamenski
• Št. prevoženih km: cca 222.000 km
• Vozilo ni bilo karambolirano

MOŽNOST OGLEDA:
Vozila si je mogoče ogledati dne 4.12012 od 14:00 - 14:30 ure, na dvorišču starega skladišča regijske civilne zaščite, za OŠ ŠTURJE. Morebitne dodatne Informacije v zvezi z ogledom vozila dobite pri g. Stojkovskem, tel. (05) 365 91 20 oz. na 041 613 304.

NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP VOZILA:

Vozila se bodo prodala najugodnejšemu ponudniku. Sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno.
Za vsako izmed vozil, ki ga želite kupiti, je potrebno sprva vplačati varščino, v višini 10% izklicne cene, katero nakažejo na podračun pri UJP 0120 1010 0014 597 z obveznim sklicem na št. 00 1940.
Neuspelim ponudnikom se bo varščina vrnila v roku 8 dni po odpiranju ponudb brez obresti, najugodnejšemu ponudniku pa se varščina všteje v kupnino.

izklicna cena vozila št. 2: 1.150,00 EUR, varščina: 115 EUR
izklicna cena vozila št. 4: 1.500,00 EUR, varščina: 150 EUR.

način oddaje ponudbe:

Za vozilo 2 oddate ponudbo na obrazcu ponudba za odkup vozila št. 2 (v priponki spodaj), ki ji priložite kopijo potrdila o vplačani varščini, vse skupaj pa oddate v zaprti kuverti s pripisom: » NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP VOZILA ŠT. 2. «
Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5 maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 4.1.2012 do 15h oz. jih boste prinesli na odpiranje ponudb ob 15:15.

Za vozilo št. 4 oddate ponudbo na obrazcu ponudba za odkup vozila št. 4 (v priponki spodaj), ki ji priložite kopijo potrdila o vplačani varščini, vse skupaj pa oddate v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP VOZILA ŠT. 4. «
Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5 maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 4.1.2012 do 15h oz. jih boste prinesli na odpiranje ponudb ob 15:15.

Če bi radi oddali ponudbi za obe vozili, morata biti v ločenih kuvertah na način, kot je navedeno zgoraj.

V kolikor ne bodo ponudbe izpolnjevale vseh navedenih zahtev (vključno z ustrezno izpolnitvijo obrazca ponudba za odkup vozila št. 2 oz. 4), je ne bomo upoštevali!

Odpiranje ponudb bo dne 4.1.2012 ob 15 uri in 15 minut, ki bo javno, in se bo izvedlo v sejni sobi Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za eno ali drugo vozilo, bodo v primeru, da so vsi izmed njih udeleženi na odpiranju ponudb, pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno. V kolikor kateri izmed najugodnejših ponudnikov na javnem odpiranju ne bo prisoten, bodo vsi najugodnejši ponudniki obveščeni, do kdaj naj podajo novo ponudbo.
Najugodnejši ponudnik je v 3 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis, slednjo dolžan skleniti, sicer izgubi varščino, občina pa bo k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun. Če kupec ne poravna celotne kupnine v roku 8 dni od izstavitve računa, prodajalec obdrži varščino in se ta ne všteje v kupnino, temveč je kupec dolžan plačati celotno kupnino. Kupec mora prevzeti avtomobil v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Priloga:
obrazec ponudba za odkup vozila št. 2
obrazec ponudba za odkup vozila št. 4