Javni natečaj za svetovalca za promet in civilno zaščito v občinski upravi Občine Ajdovščina

datum: 15.11.2011
kategorija: Javni razpisiNa podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, ) župan Občine Ajdovščina objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta


Svetovalec za promet in civilno zaščito


Občina Ajdovščina, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: svetovalec za promet in civilno zaščito.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta:
- imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo prometne ali druge tehnične smeri,
- imeti morajo 7 mesecev delovnih izkušenj oziroma izpolnjevati pogoje za naziv svetovalec III,
- imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,
- morajo obvladati uradni jezik,
- imeti morajo opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
- imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja potrdila:
1. dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občinski upravi Občine Ajdovščina pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradih evidenc.
5. potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, če jih je kandidat opravil.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti, visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem.

V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeno usposabljanje in izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Okvirne delovne naloge:
- pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv z delovnega področja
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv
- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
- opravljanje nalog podobne zahtevnosti
- izvajanje nalog povezanih s civilno zaščito in reševanjem
- sodelovanje pri pripravi načrtov zaščite, reševanja in civilne obrambe.

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivih: svetovalec I, svetovalec II, svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ajdovščina.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi javnega natečaja.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. (05) 365 91 23, kontaktna oseba Gordana Krkoč.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka: 110-5/2011
Datum: 14.11.2011OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK