Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 27.10.2011
kategorija: Javni razpisi
OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava


Številka: 3528-29/2011
Številka: 3528-28/2011
Številka: 3528-24/2011
Datum: 27.10.2011


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBENa podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

1. Občina Ajdovščina odda v najem nepremičnino – prostor skrajne južne garaže bivše vojašnice Pale v izmeri 234 m2, kot je označena na skici, društvom : športno društvo FOWC, športno kulturno društvo WADA in Kolesarski klub ČRN TRN vsakemu do ene četrtine (60 m2). Četrti del prostora ( 54 m2) ostane nezaseden zaradi morebitnih potreb lastnika. Prostor je v slabem stanju in primeren le za skladiščenje opreme ali drugih predmetov.

2. Prostor, ki ni fizično ločen, bodo uporabniki uporabljali skupaj po medsebojnem dogovoru vsak v delu, ki bo določen ob podpisu pogodbe in s primopredajnim zapisnikom.

3. Uporabniki se obvezujejo, da bodo najeto nepremičnino uporabljali izključno za skladiščenje pomožnega materiala in športne opreme namenjene izvajanju dejavnosti za katero so registrirani. Druge dejavnosti v prostoru ne smejo opravljati.

4. Najemno razmerje se sklepa za dobo 3 let z možnostjo podaljšanja. Občina lahko odpove najem z odpovednim rokom 3. mesecev, če bo potrebovala prostora za druge namene. Prostori ne izpolnjujejo pogojev za izračun najemnine po III. poglavju Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008) zato se višina najemnine določi na osnovi ocene cenilca in znaša 0,4 EUR po m2/mesec.

5. Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemniki, potem ko predhodno objavi namero za oddajo v najem v prvi točki opisanih poslovnih prostorov in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.


TAJNIK
Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.