Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 27.10.2011
kategorija: Javni razpisiOBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava


Številka: 3528-248/2006
Datum: 27.10.2011


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBENa podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu Občine Ajdovščina objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

1. Občina Ajdovščina odda Podgornik Jožefu iz Vrtovina 34, v najem severno zahodni del nepremičnine parc. št. 255/1 k.o. Gojače v izmeri 700 m2 (kot je označeno na skici) za namene skladiščenje gradbenega materiala.

2. Najemna pogodba se sklepa za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja, v kolikor Občina Ajdovščina oziroma KS Gojače Malovše zemljišča ne bosta potrebovali za svoje namene.

3. Višina najemnine znaša 0,4 €/m2 na mesec.

4. Prostor mora najemnik fizično ograditi od ostalega dela parc.št. 255/1 k.o. Gojače.

5. Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko predhodno objavi namero za oddajo v najem v prvi točki opisanega dela parc. št. 255/1 k.o. Gojače in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu Občine Ajdovščina za sklenitev neposredne najemne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.
TAJNIK
Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.