Namera za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji nepremičnin

datum: 03.10.2011
kategorija: Javni razpisi
OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČMIN PARC. ŠT. 72/113, PARC. ŠT. 72/114 , PARC.ŠT. 72/115, PARC. ŠT. 72/116 TER PARC. ŠT. 75/117 VSE K.O. ŠTURJENa podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe s Seles Tanjo iz Križne Gore 15 in Jakom Seles iz Št. Jurija 27, Grosuplje o prodaji parc. št. 72/113 v izmeri 31 m2, parc. št. 72/114 v izmeri 14 m2, parc.št. 72/115 v izmeri 3 m2, parc. št. 72/116 v izmeri 8 m2 ter parc. št. 75/117 v izmeri 4 m2, vse k.o. Šturje. Cena za 1 m2 nepremičnine znaša 80€.
V kolikor se kasneje ugotovi, da radij priključevanja s parc. št. 72/62 k.o. Šturje na parc. št. 72/118 k.o. Šturje, neposredno ob južnem delu parc. št. 72/113 k.o. Šturje ni ustrezen, se Seles Tanja in Jaka Seles obvezujeta radij ustrezno popraviti na lastne stroške.

Sklep se izvede s sklenitvijo neposredne pogodbe z kupcema, potem ko Občina Ajdovščina predhodno na spletu objavi namero za prodajo v prvi točki navedenih nepremičnin in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev prodajne pogodbe za zgoraj navedene nepremičnine objavila javni razpis za zbiranje pisnih ponudb, pod enakimi pogoji.


Številka:478-41/2011
Datum: 30.9.2011ŽUPAN
Marjan Poljšak