Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 29.09.2011
kategorija: Javni razpisi

OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:


1. Občina Ajdovščina odda v najem MEDIARS, Hana Mučič s.p. , Ulice Nikola Tesla 33, 5290 Šempeter pri Gorici, prostor-pisarno v izmeri 13,50 m2 prvem nadstropju in souporabo skupnih prostorov v izmeri 6,23 m2 , skupaj 19,73 m2 v objektu na Goriška 17, Ajdovščina.
2. Najemnik lahko v prostoru opravlja dejavnost družinske mediacije.
3. Najemno razmerje se sklepa za dobo 1 leta z možnostjo podaljšanja, v kolikor Občina Ajdovščina ne bo potrebovala prostora za svoje namene. V nasprotnem primeru je odpovedni rok 6 mesecev. Najemnina se določi skladno s Pravilnikom o dajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008)
4. Sklep izvede KSD Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z najemnikom, potem ko Občina Ajdovščina predhodno objavi namero za oddajo v najem v prvi točki opisanih poslovnih prostorov in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne najemne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev najemne pogodbe objavila javni razpis pod enakimi pogoji.

TAJNIK
Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.