Namera za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine

datum: 05.09.2011
kategorija: Javni razpisi

OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN



OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU



ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI NEPREMIČMINE PARC. ŠT. 1128/2 k.o. COL



Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ajdovščina objavi na spletnem portalu namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parc. št. 1128/2 v izmeri 96 m2 vl. št. 708 k.o. Col Bearzotti Enii iz Cola 81 b, po ceni 30€/m2.

V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev prodajne pogodbe za parc. št. 1128/2 k.o. Col objavila javni razpis za zbiranje pisnih ponudb ponudb, pod enakimi pogoji.


Številka:478-150/2010
Datum: 5.9.2011


ŽUPAN
Marjan Poljšak