Predlaganje kandidatov za imenovanje članov Občinske volilne komisije, pooblaščencev za zastopanje občine na skupščinah družb ter predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov

datum: 25.07.2011
kategorija: Obvestila


Občinska uprava je v mesecu juniju posredovala dopis za zbiranje predlogov za imenovanje članov občinske volilne komisije in pooblaščencev za zastopanje občine na skupščinah družb v katerih ima občina lastniške deleže.

I. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po prejetju predlogov predlagala, da se opravi ponovno zbiranje predlogov za imenovanje članov občinske volilne komisije in se za vsakega predlaganega kandidata pridobi tudi podatek ali je predlagan za predsednika, namestnika predsednika, člana oz. namestnika člana.

II. Komisija je na isti seji obravnavala tudi prejete predloge za imenovanje pooblaščencev za zastopanje občine na skupščinah družb, v katerih ima občina lastniške deleže. Na seji je bil sprejet predlog, da se pooblaščence imenuje samo za družbe v katerih ima občina večje deleže ter se ponovno zaprosi za posredovanje predlogov kandidatov. V spodnji tabeli so prikazane družbe v katerih ima občina večje deleže oz. za katere bi se imenovalo pooblaščence za zastopanje občine na skupščinah (za vsako družbo svojega pooblaščenca), razen za družbe za katere so pooblaščenci že imenovani.

III. V mesecu oktobru poteče mandat svetom zavodov OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Col in OŠ Otlica. Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter občanov iz območja šolskega okoliša.


V prilogi vam pošiljamo obrazce za posredovanje predlogov pod točko I. in II ter obrazce za podajo soglasja.

Prosimo, da predloge kandidatov za imenovanje pod točko I., II. in III. posredujete do petka 2.9.2011 (k predlogom je potrebno priložiti soglasja kandidatov). Prejete predloge bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ter oblikovan predlog posredovala v sprejem občinskemu svetu.


- dopis
- obrazec za predloge za OVK
- obrazec za soglasje kandidatov OVK
- obrazec obrazec za predloge za skupščine družb
- obrazec za soglasje za kandidate za skupščine družb