Namera za sklenitev neposredne pogodbe o stavbni pravici

datum: 05.07.2011
kategorija: Javni razpisi

OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O STAVBNI PRAVICI


Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

1. Občina Ajdovščina objavi na spletnem portalu namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne pravice uporabe v korist Pošte Slovenija, Slomškov trg 10, 2500 Maribor z naslednjo vsebino:
Stavbna pravica se ustanovi na južnem delu parc. št. 1687/9 v izmeri 24 m2 k.o. Dobravlje, vzporedno z delom stanovanjsko poslovno stavbe na parc. št. 1687/8 k.o. Dobravlje, za potrebe izgradnje vetrolova, klančine za invalide in pločnika.
Stavbna pravica se ustanovi za čas 50 let.
Nadomestilo za stavbno pravico znaša za celotno obdobje 720,00€ (brez DDV).

2. V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev pogodbe o stavbni pravici za namene iz prejšnje točke objavila javni razpis pod enakimi pogoji.


Številka:478-116/2011
Datum: 5.7.2011ŽUPAN
Marjan Poljšak