Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 04.07.2011
kategorija: Javni razpisi

OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

A. Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:

1. Občina Ajdovščina odda v najem Teniškemu klubu Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 61, teniški igrišči v območju Pal v Ajdovščini s pripadajočim zemljiščem na delu parc. št. 384/1 k.o. Šturje v izmeri 1500 m2. Teniški klub Ajdovščina ima teniški igrišči s pripadajočim zemljiščem že sedaj v najemu.

2. Teniški igrišči s pripadajočim zemljiščem se oddata v najem Teniškemu klubu Ajdovščina za dobo 5 let.

3. Mesečna najemnina znaša 271,25 € vključno z DDV in se poračuna z izkazanimi vlaganji v letu 2010, ki znašajo po 13.683,60 €

4. Sklep izvede občinska uprava občine Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe, potem ko predhodno objavi namero za oddajo v najem in se nanjo ne prijavi nobena druga zainteresirana stranka.


B. V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev pogodbe o stavbni pravici za namene iz prejšnje točke objavila javni razpis pod enakimi pogoji.


Številka:462-5/2002
Datum: 4.7.2011TAJNIK
Janez FURLAN, univ. dipl. inž. zoot.