Namera za sklenitev neposredne pogodbe o stavbni pravici

datum: 27.05.2011
kategorija: Javni razpisi
OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN


OBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O STAVBNI PRAVICI


Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list št. 34/11) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:
Stavbna pravica se ustanovi na delu parc. št. 593/5 k.o. Podkraj in sicer pod nivojem terena pohodne ploščadi izključno za uporabo prostora kot drvarnice. Predmet stavbne pravice je vkopan, neobdelan prostor v dolžini 6 m, širini 2 m ter višine 2 m. Prostor leži desno, pod nivojem zunanje pohodne ploščadi na parc.št. 593/5 k.o. Podkraj. Do prostora se dostopa s parc. št. *104, last Žejn Ane iz Podkraja 10. Predmet stavbne pravice ni zemeljska površina nad prostorom parc. št. 593/5 k.o. Podkraj, ki ostaja v lasti Občine Ajdovščina, katero ima Občina Ajdovščina pravico vzdrževati in v primeru potrebe obnoviti oziroma prenoviti. Zemeljska površina – pohodna ploščad še naprej služi za nemoteno hojo ter tudi za morebitno vgradnjo obnovo in nadzor komunalne infrastrukture v korist in na ime:

ŽEJN ANA, EMŠO 1212953505380, stalno stanujoča Podkraj 10, 5273 Col.

Stavbna pravica se ustanovi za dobo 99 let in sicer od dneva overitve podpisov na tej pogodbi.

Namera o sklenitvi stavbne pravice z neposredno pogodbo se objavi na spletnem portalu Občine Ajdovščina. V kolikor se za sklenitev neposredne pogodbe prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev pogodbe o stavbni pravici za namene iz prejšnjih točk objavila javni razpis pod enakimi pogoji.

Številka:478-102/2011
Datum: 26.5.2011ŽUPAN
Marjan Poljšak