Povpraševanje - prostori za potrebe vrtca Ajdovščina

datum: 06.05.2011
kategorija: Javni razpisi

Številka: 3520-4/2011
Datum: 6.5.2011


ZADEVA: POVPRAŠEVANJE - PROSTORI ZA POTREBE VRTCA AJDOVŠČINA


Občina Ajdovščina vse od sprejetja sprememb Zakona o vrtcih v letu 2008, ki je omogočil brezplačno vključitev v vrtec za drugega in vsakega naslednjega otroka, beleži povečan vpis otrok v vrtec. V rednem vpisu za leto 2011/2012 je za območje Občine Ajdovščina vpisanih 744 otrok, za kar bo potrebno zagotoviti 42 oddelkov, 5 več kot v letu 2010/2011. Za enoto Ribnik v mestu Ajdovščina bo potrebno zagotoviti najmanj tri dodatne oddelke za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let) – skupaj 36-42 otrok.

Skladno s Pravilnikom o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. list RS št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) se lahko prostori vrtca uredijo tudi v stavbah, ki niso grajene namensko za vrtec. Brez potrebe po spremembi namembnosti se lahko prostori vrtca uredijo v stanovanjskih stavbah, upravnih in pisarniških stavbah, trgovskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti ter v stavbah splošnega družbenega pomena, če je za stavbo že izdano uporabno dovoljenje. Če stavba, v kateri bodo potekali programi vrtca nima lastnega igrišča, mora biti v bližini površin, ki omogočajo otrokom bivanje na prostem, do njih pa vodijo varne poti. Prostori za dejavnosti vrtca morajo biti funkcionalno povezani in ločeni od prostorov, ki jih uporabljajo drugi uporabniki. V garderobi mora biti oprema razporejena tako, da je čisti del ločen od nečistega. Garderoba za otroke in osebje je lahko skupna. Na uporabnika je treba zagotoviti vsaj 0,40 m2 talne površine. Igralnica je lahko razdeljena na največ tri prostore, ki morajo biti med seboj neposredno povezani. Igralna površina enega izmed prostorov mora biti tolikšna, da je za enega otroka na voljo najmanj 1,5 m2. Če so prostori za vzgojne dejavnosti v nadstropju, mora biti za otroke iz prvega starostnega obdobja na vrhu in na dnu stopnišča nameščena varovalna pregrada. V stanovanjih se kuhinja uredi kot razdelilna kuhinja. Sanitarna prostora vrtca v stanovanju sta kopalnica in stranišče. Stranišče mora biti v posebnem prostoru. Oprema sanitarnih prostorov mora biti prilagojena otrokom. Preurejena kopalnica je prostor za nego otrok, starih od enega do treh let, ter umivalnica s straniščnimi kabinami za otroke od 3. leta dalje. Preurejeno stranišče se uporablja za shranjevanje kahlic, sanitarije za odrasle in prostor za čistila. Če so prostori vrtca urejeni v dveh med seboj povezanih stanovanjih, se za odrasle nameni le eno stranišče. Kjer ni mogoče namestiti izlivne školjke, se namesto nje uporablja straniščna školjka, vendar le, če je v neposredni bližini ročna prha s toplo vodo in tako dolgo zvijavo cevjo, da je omogočeno splakovanje kahlic ali veder nad njo. Shranjevanje perila, čistil in pripomočkov za prvo pomoč je v shrambi, če je ta v stanovanju, sicer zadoščajo zaprte, ventilirane omare, postavljene v garderobi ali drugih komunikacijskih prostorih. Za vrtec, urejen v nenamenskih prostorih, in vrtec, urejen v stanovanjskih prostorih, veljajo tudi naslednji higienski in tehnični pogoji: - okenska in vratna stekla v prostorih, v katerih se zadržujejo otroci, morajo biti zavarovana pred razbitjem (npr. s folijo), in sicer tako visoko, kot otroci dosežejo; - v prostorih za otroke morajo imeti okna možnost zasenčenja, najbolje z zunanje strani; - če je igralnica v nadstropju, morajo biti okna zavarovana, tako da ni mogoče, da bi otroci padli skozi okno, hkrati pa mora biti omogočena evakuacija; - nihajna vrata niso dovoljena; - električne vtičnice, ki niso vsaj 1,50 m nad tlemi, morajo biti varnostne in opremljene s ščitniki; - izplakovalni mehanizmi v straniščih za otroke morajo biti taki, da jih otroci dosežejo brez pomoči osebja; - zagotovljen mora biti telefonski priključek. Prostori morajo biti visoki najmanj 2,40 m.

Predmet povpraševanja je najem za dobo dveh let (šteto od julija 2011 naprej) prostorov v mestu Ajdovščina, prednostno na območju Ribnika, ki ustrezajo zgoraj navedenim normativom oziroma jih je mogoče z manjšimi stroški preurediti, da bodo ustrezali normativom. Zaželjeno je, da se ponujeni prostori držijo en drugega, da so v pritličju in imajo možnost izhoda na ograjen zunanji prostor. Prostori, ki jih bo mogoče uporabiti za igralnico morajo biti skupaj veliki najmanj 63m2 in so skladno z zahtevami lahko razdeljeni na največ tri prostore, ki morajo biti med seboj neposredno povezani ali se dajo povezati z minimalnimi stroški. Varianta je tudi najem enega prostora (za dobo dveh let, šteto od julija 2011) in odkup drugega prostora.

Prosimo za ponudbo skladno s povpraševanjem, iz katere bo razvidno ali in v kolikšni meri ponujeni prostori ustrezajo zgoraj navedenim normativom (v kolikor ne, kako je ustrezanje normativom mogoče zagotoviti in kolikšni so ocenjeni stroški takih preureditev) in prednostim usmeritvam iz prejšnjega odstavka, pa tudi višino ponujene mesečne najemnine oziroma višino kupnine.

Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti, z oznako »ne odpiraj – ponudba vrtec« na naslov Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bodo na vložišče Občine Ajdovščina prispele najkasneje do petka 13.05.2011 do 10 ure.

Kontaktna oseba za dajanje informacij je Katarina Ambrožič, tel. 05 365 91 14.


Lepo pozdravljeni!


TAJNIK
Janez FURLAN, univ.dipl.inž.zoot.