Namera za sklenitev neposredne pogodbe o stavbni pravici

datum: 22.04.2011
kategorija: Javni razpisiOBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPANOBJAVA NA SPLETNEM PORTALU


ZADEVA: NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE O STAVBNI PRAVICI


Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. list RS št. 86/10), 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list št. 94/07) se na spletnem portalu objavi namera Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina za sklenitev neposredne pogodbe z naslednjo vsebino:


1. Občina Ajdovščina sklene neposredno pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne pravice uporabe v korist Republike Slovenije na delu parc.št. 19/1 k.o. Ajdovščina v izmeri 30 m2 , tako kot je prikazano na skici, za namen vzpostavitve in obratovanja merilnega mesta površinskih voda za izvajanje hidroloških opazovanj, za dobo 99 let.

2. Občina Ajdovščina na parc. št. 19/1 k.o. Ajdovščina ustanovi služnostno pravico prečkanja zemljišča z vkopom in položitvijo električnega in ADSL priključka za namen vzpostavitve podzemne povezave do senzorjev v vodotoku in mikrovalovnega radarja na brežini ter služnostno pravico vsakokratnega neoviranega dostopa do merilnega mesta za potrebe nemotenega izvajanja vseh vzdrževalnih del, popravil in nadzora merilnega mesta za dobo 30 let v korist Republike Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana

3. Vzpostavitev in obratovanja merilnega mesta površinskih voda za izvajanje hidroloških opazovanj je v javnem interesu, saj se izvaja v okviru zakonsko določenih nalog Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, zato se stavbna pravica in služnostna pogodba ustanavljata brezplačno.

4. Namera o sklenitvi stavbne pravice z neposredno pogodbo se objavi na spletnem portalu Občine Ajdovščina. V kolikor se za sklenitev neposredne pogodbe prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev pogodbe o stavbni pravici za namene iz prejšnjih točk objavila javni razpis pod enakimi pogoji.Številka:478-30/2011
Datum: 22.4.2011ŽUPAN
Marjan POLJŠAK